Święta nakazane w Kościele katolickim – obowiązkowe święta kościelne

Święta nakazane w Kościele katolickim – obowiązkowe święta kościelne

Katolicki kalendarz liturgiczny wypełniony jest po brzegi dniami świątecznymi o różnej randze. Najważniejsze wydarzenia kościelne zostały wyróżnione w nim jako „uroczystości”. Następnie spośród nich wybrano kolejne – tzw. święta nakazane. Nakazane, ponieważ wszyscy wierni zobowiązani są w tych dniach do uczestniczenia we Mszy Świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych.

 

Listę świąt nakazanych układa i modyfikuje za zgodą Stolicy Apostolskiej episkopat danego kraju.

 

W Polsce obecnie znajdują się na niej:

 

– wszystkie niedziele (w tym Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc)

– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – obchodzona 1 stycznia (Nowy Rok)

– Uroczystość Objawienia Pańskiego (inaczej: Święto Trzech Króli) – obchodzona 6 stycznia

– Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – obchodzona w VII Niedzielę Wielkanocy (święto ruchome; zwykle wypada w maju)

– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (inaczej: Boże Ciało) – obchodzona w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (60 dni po Wielkanocy; jest to święto ruchome, które wypada w maju lub w czerwcu)

– Uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (inaczej: Matki Boskiej Zielnej) – obchodzona 15 sierpnia

– Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona 1 listopada

– Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie) – obchodzona 25 grudnia

 

Do 2003 r. do grupy świąt nakazanych zaliczano w Polsce również Uroczystość św. Józefa (19 marca), Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) oraz Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia). Zostały one zniesione na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jednocześnie w Liście Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych hierarchowie zachęcają do podtrzymywania tradycji i udziału w Eucharystii we wszystkie wspomniane dni świąteczne.

 

Do świąt nieobowiązkowych, ale wyjątkowo istotnych ze względu na tradycję, zalicza się również: Ofiarowanie Pańskie (inaczej: Matki Boskiej Gromnicznej, obchodzone 2 lutego), Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome), święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego) oraz święto świętego Szczepana (II dzień Bożego Narodzenia).

 

Przyjmowanie Komunii Świętej przez osoby innego Kościoła chrześcijańskiego w Kościele Katolickim lub odwrotnie

Nie ma interkomunii między Kościołem Rzymskim a Cerkwią, przypomniał o tym chocby stosunkowo niedawno Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis.

 

Znak jedności

Komunia, jak zresztą wskazuje już sama nazwa, jest mocnym znakiem jedności. Nie mogą przystępować do niej osoby, które ranią swoją relację z Bogiem, siebie i Kościół trwaniem w grzechu ciężkim, ani te, które do jedności Kościoła nie należą. Bo to byłoby po prostu wielkie kłamstwo i niegodne spożywanie chleba Pańskiego (por. 1Kor 11,27). Nie wyłożę tego lepiej niż Benedykt XVI, który wyjaśnia: “Eucharystia bowiem nie wyraża tylko naszej osobistej komunii z Jezusem Chrystusem, ale zakłada także pełną communio z Kościołem. To jest więc powodem, dla którego z bólem, ale nie bez nadziei, prosimy chrześcijan niekatolików, by zrozumieli i uszanowali nasze przekonanie, które sięga do Biblii i Tradycji. My utrzymujemy, że Komunia eucharystyczna i komunia Kościoła tak wewnętrznie nawzajem do siebie przynależą, że w zasadzie jest niemożliwe przystępowanie przez chrześcijan niekatolików do jednej bez cieszenia się z drugiej” (Sacramentum caritatis, 56).

 

______________________________________________________________________________

 

Przyjmowanie Komunii Świętej przez osoby innego Kościoła chrześcijańskiego w Kościele Katolickim lub odwrotnie – katolika w Kościele Prawosławnym? Czy nie jest to grzechem?

 

Rozważając sprawę dopuszczania do Komunii św. wiernych innych Kościołów chrześcijańskich w Kościele Katolickim musimy ich podzielić na dwie grupy:

1) ci, którzy zasadniczo mają taką samą naukę co do Eucharystii jak Kościół Katolicki, czyli uznają realną obecność Chrystusa w darach eucharystycznych (chlebie i winie) – chodzi tu o Kościoły wschodnie nie mające pełnej jedności z Kościołem Katolickim (w tym Kościół Prawosławny) oraz o Kościoły starokatolickie, np. Kościół Polskokatolicki czy Starokatolicki Kościół Mariawitów.

2) ci, którzy uznają realną obecność Chrystusa w darach eucharystycznych (chlebie i winie), ale tylko podczas sprawowania Eucharystii tak, że po jej zakończeniu dary te z powrotem zmieniają się w zwyczajny chleb i wino (luteranie i niektórzy anglikanie) oraz ci, którzy nie uznają realnej obecności Chrystusa w darach eucharystycznych (protestanci oprócz luteran oraz niektórzy anglikanie).

Jeśli chodzi o pierwsza grupę, to Kościół Katolicki pod pewnymi warunkami dopuszcza możliwość Komunii św. dla wiernych tych Kościołów, ponieważ ich nauka co do Eucharystii w zasadniczych kwestiach jest taka sama jak w Kościele Katolickim. Stąd w Kościele Katolickim można udzielić Komunii św. wiernym tych Kościołów, jeśli nie mogą zwrócić się do swojego kapłana, np. ze względu na to, że w pobliżu takiego nie ma. Również chory należący do któregoś z tych Kościołów leżący obłożnie w domu albo szpitalu może poprosić kapłana katolickiego, aby udzielił mu Komunii św., ponieważ nie może skontaktować się ze swoim duszpasterzem albo nie wie, gdzie w ogóle go ma szukać. Aby jednak kapłan katolicki udzielił Komunii św. osobie należącej do któregoś z tych Kościołów, to jednak ta osoba musi być odpowiednio przygotowana (była już u I Komunii św. w swoim Kościele i nie trwa w grzechu ciężkim). Jeśli jest taka potrzeba, to najpierw kapłan spowiada tą osobę. Ponadto osoba ta w sposób wolny powinna zwrócić się do kapłana katolickiego, że chce przyjąć z jego rak Komunię św., podając przyczynę (np. wspomniany już brak możliwości skontaktowania się ze swoim duszpasterzem).

W sytuacji zawierania związku małżeńskiego w Kościele Katolickim podczas Mszy św. pomiędzy katolikiem i członkiem Kościoła wschodniego nie mającego pełnej jedności z Kościołem Katolickim (np. prawosławnym chrześcijaninem), członek tego Kościoła może otrzymać Komunię św. pod warunkiem, że wyrazi taką chęć i będzie odpowiednio przygotowany (m.in. odbył spowiedź przed kapłanem swojego Kościoła). W Polsce w tym przypadku niepotrzebne jest specjalne zezwolenie ze strony władz Kościoła Katolickiego na udzielenie Komunii św. członkowi Kościoła wschodniego nie mającego pełnej jedności z Kościołem Katolickim (np. prawosławnemu chrześcijaninowi). Natomiast gdy związek małżeński jest zawierany w Kościele Katolickim podczas Mszy św. pomiędzy katolikiem a członkiem Kościoła starokatolickiego, wówczas oprócz chęci przyjęcia Komunii św. przez członka tego Kościoła oraz odpowiedniego przygotowania, potrzebna jest zgoda z kurii biskupiej na udzielenie Komunii św. podczas tej Mszy.

W Kościele Katolickim zasadniczo nie zezwala się na udzielanie Komunii św. protestantom i anglikanom, ponieważ ich nauka co do Eucharystii w istotnych sprawach różni się od nauki katolickiej. Wyjątek może stanowić niebezpieczeństwo śmierci i niemożność skontaktowania się tegoż chrześcijanina z duchownym swojego Kościoła albo niemożność przybycia tegoż duchownego do chorego. W tej sytuacji kapłan katolicki może udzielić Komunii św. protestantowi albo anglikaninowi pod warunkiem, że ten wyzna katolicką naukę co do realnej obecności Chrystusa w Eucharystii oraz sam kapłan odpowiednio przygotuje tegoż chrześcijanina do przyjęcia Komunii św. uwzględniając jego poważny stan zdrowia.

Inaczej wygląda sprawa udzielania Komunii św. nie-prawosławnym chrześcijanom (w tym katolikom) w Kościele Prawosławnym – trzeba pamiętać o tym, że z punktu widzenia teologii prawosławnej osoba przystępująca do Komunii św. w Kościele Prawosławnym posiada pełną jedność z tym Kościołem. A zatem w Komunii św. chodzi nie tylko o jedność z Bogiem, ale i z Kościołem. W konsekwencji katolik przyjmujący Komunie św. w Kościele Prawosławnym przez sam fakt przyjęcia Komunii św. w tym Kościele staje się prawosławnym!!! Stąd w warunkach polskich z zasady katolik nie powinien przystępować do Komunii św. w Kościele Prawosławnym, bo może to przyczynić się do powstania niepotrzebnych nieporozumień i napięć. Również prawosławny chrześcijanin przystępujący do Komunii św. w Kościele Katolickim w oczach prawosławnych przechodzi na katolicyzm, ponieważ ma pełną jedność z tym Kościołem, w jakim przystąpił do Komunii św. Dlatego też nie powinno się namawiać prawosławnych chrześcijan do przyjmowania Komunii św. w Kościele Katolickim. Kładzie się nacisk na to, żeby wierny Kościoła Prawosławnego – jeśli są ku temu poważne racje, o których już wyżej napisałem – sam w sposób wolny zwrócił się do kapłana katolickiego, że chce przyjąć z jego rąk Komunię św. Katolicy w Polsce tylko w bardzo nadzwyczajnych sytuacjach mogliby przystąpić w Kościele Prawosławnym do Komunii św. (np. niebezpieczeństwo śmierci), ponieważ w Polsce jest duża liczba kapłanów katolickich.

Z kolei protestanci i anglikanie podczas sprawowania sakramentu Eucharystii często zwanego przez nich Wieczerzą Pańską zasadniczo zapraszają wszystkich chrześcijan (w tym katolików i prawosławnych) do Komunii św., ponieważ podkreślają oni, że to sam Chrystus zaprasza do swojego stołu („Bierzcie i jedzcie”, „Bierzcie i pijcie”), a nie konkretny Kościół chrześcijański. Jednak katolicy i prawosławni nie przystępują do Komunii św. we wspólnotach protestanckich czy anglikańskich ze względu na istotne różnice dotyczące realnej obecności Chrystusa w darach eucharystycznych oraz braku sakramentu święceń kapłańskich.

 

Trudno powiedzieć, czy samo w sobie przyjęcie Komunii św. przez katolika w Kościele Prawosławnym albo prawosławnego chrześcijanina w Kościele Katolickim jest grzechem. Ważne są intencje i motywy: dlaczego to czynię i czy roztropnie przewidując, oczekuję, że mój czyn przyniesie dobry owoc.

Sam wielokrotnie uczestniczyłem w Eucharystii w Kościele Prawosławnym i nigdy nie przyjąłem tam Komunii św., znając naukę prawosławną i konsekwencje, jakie wywołałoby moje przyjęcie Komunii św.. Z drugiej strony ta Eucharystia bez Komunii św. w Kościele Prawosławnym nauczyła mnie tego, że podział pomiędzy Kościołem Katolickim i Prawosławnym jest realny i że nie można tego stanu rzeczy tak po prostu zostawić. Być może, że gdybym przystąpił do Komunii św. w Kościele Prawosławnym, mógłbym zacząć oszukiwać i siebie i innych, że żadnych podziałów już nie ma. A jednak…

Marek Blaza SJ

________________________________________________________________________________

 

Ceremonia

Prawo kanonicznie wyklucza możliwość zawarcia małżeństwa w dwóch obrządkach, to znaczy:
– nie mogą odbyć się dwa śluby, jeśli ślub odbędzie się w Kościele katolickim nie może zostać zawarty ponownie w cerkwi;
– udzielenie sakramentu małżeństwa nie może być sprawowane jednocześnie przez katolickiego księdza i prawosławnego popa, nie wyklucza się jednak możliwości uczestniczenia w katolickiej ceremonii prawosławnego duszpasterza.

W przypadku zawierania związku małżeńskiego między katoliczką i osobą należącą do kościoła prawosławnego, uroczystość może odbyć się podczas Mszy Świętej, to znaczy że nie trzeba się ubiegać o dyspensę od formy kanonicznej.

Istotne jest również to, że oboje narzeczeni będą mogli przyjąć Komunie Świętą podczas obrządku. Z tym, ze osoba wyznania prawosławnego będzie musiała wcześniej wyspowiadać się w cerkwi. Należy skonsultować tę możliwość z popem, który prowadzi stronę prawosławną, bowiem Polski Kościół Prawosławny zakazuje przyjmowania Komunii w obcej świątyni. W praktyce jednak pojawiają się odstępstwa od tej zasady w szczególnych sytuacjach.

Kalendarium wydarzeń w 2017 r.

 

STYCZEŃ

01 – Uroczystośc Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – porządek niedzielny.

06 – Uroczystość Objawienia Pańskiego (trzech Króli) ? porządek niedzielny.

08 – Koncert kolęd w wykonaniu – Młodzieżowego Chóru CARDUELIS

i Chóru CUM MUSICA z Poniatowej – godz. 19.15.

15 – Koncert kolęd w wykonaniu Chóry Regionu Lubelskiego Akademii Chóralnej ŚPIEWAJĄCA POLSKA

– godz. 19.15.

22 – XXIV Noworoczny Koncert ?Bliżej Żłóbka” – Kwintet TANGUILLO – godzina 19.15.

LUTY

02 – Święto Ofiarowania Pańskiego ? Dzień Osób Konsekrowanych ? porządek świąteczny.

11 – Dzień chorego ? Msza św. dla chorych z namaszczeniem o godzinie 10.00 i 16.00.

28 – 67 -ta rocznica erygowania parafii

MARZEC

01 – Środa popielcowa ? porządek świąteczny. Dodatkowa Msza św. o godzinie 19.30.

06-08 – Rekolekcje wielkopostne dla uczniów IX L.O, Liceum im. K. Jana Sobieskiego. i Z.S.E

13-15 – Rekolekcje dla Sz. P. nr 38 i Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego

15-17 – Rekolekcje dla Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum Jana III Sobieskiego

19 – Święcenia diakonatu – godz. 13.00

19- 22 – Rekolekcje dla dorosłych, młodzieży akademickiej, pracującej i bezrobotnej.

25 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego ? Dzień świętości życia ? porządek świateczny.

KWIECIEŃ

02 – Koncert Wielkopostny ?Już Cię żegnam Najmilszy Synu, Chrystusie” ? godzina 19.15.

16 – Wielkanoc

22 – Sakrament bierzmowania ? godzina 16.00.

MAJ

03 – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ? porządek świąteczny.

07 – I komunia św. Grupy parafialnej ? godz. 11.30

14 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. I komunia św. Szkoły Podstawowej nr 38 ? godz. 11.30

21 – I komunia św. Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego ? godz. 11.30.

28 – Rocznica I komunii św. – godz. 11.30.

CZERWIEC

04 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Porządek niedzielny.

10 – Rodzinny Festyn  “Wspólnota to Ty i ja”na ogrodzie 11.00- 22.00.

15 – Boże Ciało ? Msza św. i procesja – godzina 10.00

17-18 – nawiedzenie relikwii Bł. O. Honorata Koźmińskiego w 100 lecie jego śmierci.

21 – Dni parafii –  dzień Seniora

22 – Dni parafii –  dzień Rodziny

23 – Dni parafii  –  dzień Młodzieży. Zakończenie roku szkolnego.

24 – Odpust Niepokalanego Serca Maryi – porządek świąteczny. Głowna Msza św. o godzinie 18.00.

LIPIEC

?Wakacje

SIERPIEŃ

02 – Odpust Matki Bożej Anielskiej  – porządek świąteczny.

03 – Rozpoczęcie Lubelskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

15 – uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. –  porządek niedzielny

WRZESIEŃ

01 – rozpoczęcie Roku szkolnego.

PAŹDZIERNIK

04  –  odpust św. Franciszka. Porządek świąteczny. Głowna Msza św. z Transitus o godzinie 18.00.

LISTOPAD

01 – uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek niedzielny.

02 – Wspomnienie wiernych zmarłych ? porządek świąteczny.

GRUDZIEŃ

03 – I niedziela Adwentu

03 – Święty Mikołaj na Poczekajce  –  Amfiteatr godz. 14.30.

08 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ? porządek świąteczny.

10 –  13 – Rekolekcje adwentowe

22 – Wigilia dla samotnych

31.12 – nabożeństwo ekspiacyjne (godz.17.30 ) i Msza św. dziękczynna na zakończenie roku  –  godzina 18.00

Kalendarium życia parafii 2016 r.

 

STYCZEŃ

06 – Uroczystość Objawienia pańskiego (trzech Króli) ? porządek niedzielny.

10 – Koncert kolęd w wykonaniu Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego oraz Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego – godz. 19.15.

10 – Śluby wieczyste braci Kleryków z IV roku ? godzina 13.00.

17 – ?Koncert kolęd w wykonaniu chórów szkolnych i młodzieżowych ? Chór “Lorien” LO im. Stanisława Staszica, Chór “Sensorum” Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II oraz Chór “Sonus Veritatis” z Bazyliki o.o. Dominikanów w Lublinie – – godz. 19.15.

24 – XXIII Noworoczny Koncert ?Bliżej Żłóbka” – orkiestra dęta “Helicopters Brass Orchestra” ze Świdnika – godzina 19.15.

LUTY

02 – Święto Ofiarowania Pańskiego ? Dzień Osób Konsekrowanych ? porządek świąteczny.

10 – Środa popielcowa ? porządek świąteczny. Dodatkowa Msza św. o godzinie 19.30.

11 – Dzień chorego ? Msza św. dla chorych z namaszczeniem o godzinie 10.00 i 16.00.

28 – 66 -ta rocznica erygowania parafii

29-02.03 – Rekolekcje dla Sz. P. nr 38 i Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego

MARZEC

02-04 – Rekolekcje dla Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum Jana III Sobieskiego

06- 08 – Rekolekcje dla dorosłych, młodzieży akademickiej, pracującej i bezrobotnej.

14-16 – Rekolekcje wielkopostne dla uczniów IX L.O, Liceum im. K. Jana Sobieskiego. i Z.S.E

13 – Koncert Wielkopostny ? Baranku bez Skazy” ? godzina 19.15.

27 – Wielkanoc

KWIECIEŃ

02 – Sakrament bierzmowania ? godzina 16.00.

04 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego ? Dzień świętości życia ? porządek powszedni.

MAJ

03 – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ? porządek świąteczny.

08 – I komunia św. Grupy parafialnej ? godz. 11.30

15 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. I komunia św. Szkoły Podstawowej nr 38 ? godz. 11.30

22 – I komunia św. Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego ? godz. 11.30.

26 – Boże Ciało ? Msza św. i procesja – godzina 10.00

29 – Rocznica I komunii św. – godz. 11.30.

CZERWIEC

01 – Dni parafii ? dzień Seniora

02 – Dni parafii ? dzień Rodziny

03 – Dni parafii ? dzień Młodzieży.

04 – Odpust Niepokalanego Serca Maryi – porządek świąteczny. Głowna Msza św. o godzinie 18.00.

11 – Rodzinny Festyn parafialny na ogrodzie 11.00 ? 22.00.

24 – Zakończenie roku szkolnego

LIPIEC

?Wakacje

SIERPIEŃ

02 – Odpust Matki Bożej Anielskiej ? porządek niedzielny.

03 – Rozpoczęcie Lubelskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

15 – uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. ? porządek niedzielny

WRZESIEŃ

01 – rozpoczęcie Roku szkolnego.

PAŹDZIERNIK

04 ? odpust św. Franciszka. Porządek niedzielny. Głowna Msza św. z Transitus o godzinie 18.00.

LISTOPAD

01 – uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek niedzielny.

02 – Wspomnienie wiernych zmarłych ? porządek świąteczny.

27 – I niedziela Adwentu

GRUDZIEŃ

04 – Święty Mikołaj na Poczekajce ? Amfiteatr godz. 14.30.

04? 07 – Rekolekcje adwentowe

08 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ? porządek świąteczny.

22 – Wigilia dla samotnych

31.12 – nabożeństwo ekspiacyjne (godz.17.30 ) i Msza św. dziękczynna na zakończenie roku ? godzina 18.00

Sprawozdanie parafialne 2011 -2016

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Mieczysławie

Serdecznie witam Waszą Ekscelencję w parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. Parafii istniejącej od 66 lat a modlącej się w tej przestronnej świątyni od 35 lat, dedykowanej zaś przez ks. Biskupa przed 16 laty.

Wyrażam radość moją, moich Braci i wiernych z przybycia do nas ks. Biskupa z racji wizytacji kanonicznej i dzisiejszej bogatej w treść posługi. Cieszymy się, że obecność Waszej Ekscelencji, jako Następcy Apostołów i Pasterza Kościoła pozwala nam doświadczać jedności z Kościołem, umocnić wiarę i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.

I. Informacje ogólne

Parafia nasza liczy 13.657 osób zameldowanych, w tym katolików 12.110. Ponadto zdeklarowanych osób niewierzących i niekatolików jest 347.

W strukturze społeczno-zawodowej należy wyróżnić 60% robotników i 40 % inteligencji, przy niestety dużym bezrobociu, zwłaszcza tej pierwszej grupy, co jest przyczyną emigracji zarobkowej wielu naszych młodych parafian.

W strukturze społeczno-rodzinnej mamy 2.895 małżeństw, 988 osoby samotne, 261 osób samotnie wychowujących dzieci, 52 rodziny wielodzietne (od 4 dzieci), 157 konkubinatów (po rozwodach), 135 konkubinatów bez przeszkód kanonicznych.

Religijność wiernych naszej parafii nie jest jednorodna. Część parafian jest w dużym stopniu zaangażowana w życie religijne i włącza się do grup duszpasterskich i ruchów kościelnych. U tej części parafian obserwuje się pogłębione życie religijne przejawiające się poprzez udział w codziennej Mszy św. i Komunii św., w adoracji Najświętszego Sakramentu i comiesięcznej Spowiedzi. Owocuje to także chrześcijańską miłością wobec bliźnich.

Część parafian prowadzi systematyczne życie religijne i spełnia zalecone praktyki wynikające z przykazań kościelnych, ale nie ma potrzeby pogłębionego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

Jest również pewna grupa parafian praktykujących sporadycznie, bądź wcale. Są to tzw. “letni katolicy”. W tym obszarze widzimy szczególną potrzebę naszego oddziaływania duszpasterskiego.

Stale modlimy się o nawrócenie grzeszników i o gorliwość dla oziębłych katolików. Czynimy to poprzez: codzienne odmawianie w kościele trzech części Różańca o różnych porach dnia, adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek w godz. 15-18 oraz czuwania modlitewne w I soboty miesiąca i 13. dnia miesiąca.

Od ostatniej wizytacji było:

588 ochrzczonych – o 39 mniej niż na ostatniej wizytacji

317 ślubów – o 88 mniej

479 zmarłych parafian – o 17 więcej niż na ostatniej wizytacji.

Na terenie parafii realizują swój charyzmat Zgromadzenia zakonne:

1. Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Zana 3, 20-601 Lublin

2. Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6, 20-707 Lublin

3. Unia Świętej Katarzyny ze Sieny, Al. Kraśnicka 58, 20-718 Lublin

4. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, Al. Kraśnicka 65, 20-718 Lublin

5. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Konstantynów l,

20-708 Lublin

6. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

Osobom konsekrowanym za ich wierność, ukazywanie bogactwa i piękna Kościoła oraz za wszelkie zaangażowanie w życie naszej parafii gorąco dziękujemy. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

II. Sprawy personalne

Proboszcz parafii o. Waldemar Grubka posługuje od 10 lat, wikariusze parafii:

o. Tomasz Mantyk i o. Ryszard Gumkowski. Jest także 5 innych kapłanów duszpasterzy posługujących w parafii, członków klasztoru, którego przełożonym jest o. Jarosław Kubera, 4 braci zakonnych z pośród których, w zakrystii posługuje br. Zygmunt Komińczyk, w kancelarii br. Henryk Piłat.

Szczególnym rysem i bogactwem naszej parafii jest WSD (12 braci kleryków). Rektorem Seminarium jest o. Jarosław Kubera, wspomaga go wicerektor i 1 ojciec duchowny. Wspólnota Seminaryjna angażuje się bardzo mocno w posługę w parafii, podejmując różne cenne inicjatywy.

Istnieje Parafialna Rada Duszpasterska, która składa się z 20 osób kochających Kościół, jego Pasterzy i zatroskanych o dobro parafii.

III. Duszpasterstwo

W niedziele sprawujemy 7 Mszy św. i 2 dodatkowo w ciągu roku szkolnego, dla dzieci przedszkolnych i druga dla dzieci klas III i ich rodziców. W dni powszednie sprawowane są 4 Msze św. Ponadto w I piątki dodatkowo Msza św. o 16.30, głównie dla dzieci. W święta odprawiamy 6 Mszy św.

W naszej parafii uczestniczy we Mszy św. niedzielnej 45,5 %, komunikuje 52,16 %.

Udzielamy około 420.000 Komunii św. rocznie.

Propagujemy praktykę I piątków i sobót miesiąca włączając w tę praktykę także dzieci.

W każdy wtorek wieczorna Msza św. jest nowennowa za wstawiennictwem Św. Ojca Franciszka, 16. Msze sw. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II a 23. dnia każdego miesiąca za wstawiennictwem Św. Ojca Pio.

W każdy czwartek w godz. 15.00-18.00 zapraszamy wiernych na adorację Najświętszego Sakramentu.

Sakrament Chrztu jest sprawowany w I i III niedzielę miesiąca, a konferencja dla rodziców i chrzestnych w każdą sobotę o godz. 17.00.

Sakrament Bierzmowania jest udzielany w III klasie gimnazjum.

Posługę spowiedzi rozpoczynamy 30 min. przed Mszą św. i posługujemy ile potrzeba w czasie Mszy św. Wielu naszych parafian korzysta często z tego sakramentu.

Sakrament małżeństwa poprzedzony jest uczestniczeniem narzeczonych w 10 konferencjach oraz w 3 spotkaniach w Poradni rodzinnej. Konferencje w naszej parafii odbywają się przez cały rok.

Skarbem Kościoła są chorzy, do których przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także na każde wezwanie, udajemy się z posługą spowiedzi, ewentualnie sakramentu chorych. Z racji Światowego Dnia Chorego zapraszamy chorych na Mszę św. z możliwością przyjęcia sakramentu chorych. Kapłani raz w miesiącu roznoszą Komunię św. do ok. 90 chorych przebywających w domach, którzy za tę posługę są im bardzo wdzięczni. W szpitalu posługuje 2 kapelanów: o. Tomasz Rogaliński i o. Krzysztof Groszyk, którym w niedzielę bracia akolici pomagają w roznoszeniu Komunii św. dla chorych przebywających na oddziałach.

Nabożeństwa okresowe sprawujemy: w miesiącu maju, czerwcu i październiku, ponadto: wynagradzające w I piątki miesiąca, w I soboty i 13 dnia miesiąca w duchu czuwania fatimskiego, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu, Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu, oddzielną dla dzieci, młodzieży i dwa razy dla dorosłych.

Już od kilku lat w czwartkowe wieczory jest Medytacja nad Słowem Bożym z najbliższej niedzieli, prowadzona przez kapłanów a raz w miesiącu – w niedziele Skrutacja Słowa Bożego, prowadzona jest przez wspólnoty neokatechumenalne.

Rekolekcje wielkopostne organizujemy w oddzielnych terminach dla dzieci, gimnazjum, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje adwentowe są w jednym wspólnym terminie.

Przy naszej parafii istnieją następujące grupy: ministranci, lektorzy, schola dzieci, schola młodzieży, zespół muzyczny, Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Legion Maryi, ZHR, FZŚ, Młodzież Franciszkańska, Duszpasterstwo Mlodzieży, , Grupa Modlitwy O. Pio i św. Rity, Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Caritas Parafialna, AA, DDA, AE, Grupa pielgrzymkowa i duszpasterstwo pielgrzymkowe, duszpasterstwo przedszkolaków, Duchowa adopcja, Biuro Radia Maryja, Wspólnota Rodziny Miłości Ukrzyżowanej.

Na terenie naszej parafii istnieją trzy przedszkola (w tym jedno prywatne), dwie szkoły podstawowe (w tym jedna społeczna), gimnazjum, LO, Zespół Szkół Elektronicznych. Katechizuje w nich 17 katechetów, w tym 3 współbraci: o. Szczepan Dzyr i o. Tomasz Mączewski i O. Tomasz Mantyk, 1 ksiądz diecezjalny, 4 siostry zakonne, 9 osób świeckich. Nasi katecheci z wielką odpowiedzialnością wypełniają misję nauczania religii, za co bardzo im dziękuję. Mamy dużo dobrych dzieci i młodzieży, choć wymaga to stałej troski duszpasterskiej.

Caritas parafialna najbiedniejszym udziela pomocy finansowej, przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę artykułów spożywczych i rozdawanie ich w formie paczek, organizuje odwiedziny w domu osób najbardziej chorych i samotnych, prowadzi Punkt zbiórki i rozdawnictwa odzieży.

Od 9 lat organizujemy Dni parafii na Poczekajce. Głównym celem jest integracja środowiska parafialnego i sympatyków naszego kościoła, pokazania bogactwa wspólnot i grup działających przy naszej parafii a także wspólna modlitwa za ludzi starszych, rodziny, dzieci i młodzież. Dni parafii odbywają się w oktawie Bożego Ciała i kończą Rodzinnym Festynem na ogrodzie klasztornym, który jest świętem naszej parafii w odpust Niepokalanego Serca Maryi.

Dotykanie różnych ludzkich problemów w wielu dziedzinach skłoniło nas do założenia 8 lat temu Poradni Rodzinnej, w której bezpłatnie udzielane są przez wolontariuszy porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne a także jest możliwość porozmawiania z kapłanem.

Cenną inicjatywą było powołanie 8 lat temu Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka, wspierającego działania parafii na rzecz osób gromadzących się przy naszym kościele, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych przygotowywanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bogactwem Stowarzyszenia są wolontariusze, którzy poświęcając bezinteresownie swój czas służąc innym.

Parafia to nie tylko miejsce spotkania z Bogiem, ale to również możliwość spotkań i wypoczynku. Kilka lat temu wraz ze Stowarzyszeniem otworzyliśmy siłownię sportową. Cieszy się ona dużą popularnością. Miesięcznie korzysta z niej ok. 100 osób w różnym wieku.

Cenną inicjatywą było założenie Klubu Seniora, w którym mogą się spotykać ludzie starsi dzieląc się swoim talentami i mile spędzając wspólnie czas.

Miłemu spędzaniu czasu służy także założona ponad dwa lata temu Kawiarenka parafialna u Franka. Można w niej spotkać się ze znajomymi przy dobrym ciastku gorącej kawie. Kawiarenkę prowadzą wspólnoty parafialne.

Wierni naszej parafii odznaczają się dużą ofiarnością, zwłaszcza na szlachetne cele, np. wspieranie potrzeb Sióstr Kapucynek prowadzących Dom dla dzieci im. Matki Weroniki, wsparcie osób doświadczonych kataklizmami, budowane kościoły, na cele diecezjalne i ogólnokościelne, np. pomoc Kościołowi na Wschodzie lub misje zagraniczne.

Parafia utrzymuje się z ofiar, nie jest zadłużona, reguluje wszystkie należne zobowiązania, dzięki Bożej Opatrzności nie cierpi niedostatku a uczestniczy w kondycji materialnej wiernych.

W parafii są rozprowadzane następujące czasopisma: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość, Ziemia Święta, L’Osservatore Romano, Rycerz Niepokalanej, Trzeźwymi bądźcie, Promyczek Dobra, Głos Ojca Pio, Wzrastanie, Miłujcie się. Od 9 lat wydawany jest miesięcznik parafialny Zwiastun. Parafia posiada bibliotekę o wielkości 2.800 tomów.

Parafia organizuje różne formy ewangelizacji: od 23 lat Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Niepokalanej, również od ponad 20 lat organizowane są Koncerty Muzyki Organowej i koncerty Chórów Lubelskich. Ponadto organizujemy wspólny jubileusz 25 i 50 -lecia życia małżeńskiego parafian, poświęcenie samochodów, pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych, piesze pielgrzymki na Jasną Górę i do Wąwolnicy.

W ostatnim okresie z inwestycji materialnych wykonano m.in.: Zakończono wykonanie Drogi krzyżowej, Został wykonany drewniany ołtarz św. Franciszka z Asyżu, zostało zmodernizowane nagłośnienie w kościele wymienione na system cyfrowy. wymieniono na nowe duże okna w kancelarii ,salach duszpasterskich i zakrystii, wykonano oczekiwane długo remont amfiteatru i adaptacje tego pomieszczenia do wydarzeń kulturalnych, zaadaptowano pomieszczenie na kawiarenkę parafialną u Franka i ją wyposażono, zakupiono figurę św. O. Pio i wykonano kapliczkę ku jego czci przy starym kościele, wykonano dwa duże witraże w kaplicach Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej, poddano gruntownej konserwacji wejściowe drzwi głowne i boczne do kościoła z obu stron, wykonano gruntowny remont wnęk zewnętrznych kościoła, wykonano remont ?harcówki” przeprowadzono gruntowny remont 62-głosowych organów w kościele, wykonano gablotę na relikwie świętych i zamontowano w kaplicy Matki Bożej, rozpoczęto realizację wystroju prezbiterium. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie prac związanych z wystrojem prezbiterium, uszczelnienie okien witrażowych w prezbiterium i ścianach bocznych, adaptacja dużego pomieszczenia na salę wielofunkcyjną.

Największym naszym bogactwem są wierni, którzy kochają Kościół i jego Pasterzy. Licznie przychodzą do świątyni, aby słuchać Słowa Bożego, oczyszczać się z grzechów, karmić się Chlebem Życia dla umocnienia w wierze i stawania się zdolnymi do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Bogu dziękujemy za to wielkie zbawcze dzieło Kościoła i za naszych wiernych.

Najdostojniejszy Księże Biskupie. Serdecznie proszę, w imieniu parafian i własnym o umocnienie nas w wierze dzisiejszą wizytacyjną posługą i głoszonym Słowem Bożym oraz o błogosławieństwo pasterskie. My zaś przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka będziemy wypraszać u Boga łaski i dary potrzebne Waszej Ekscelencji w pasterskim posługiwaniu.

Sprawozdanie z życia parafii 2006 – 2011

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Józefie

Serdecznie witam Waszą Ekscelencję w parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. Parafii istniejącej od 60 lat a modlącej się w tej przestronnej świątyni od 25 lat, dedykowanej zaś przez ks. Biskupa Mieczysława Cisło przed 10 laty.

Wyrażam radość moją, moich Braci i wiernych z przybycia do nas ks. Biskupa z racji wizytacji kanonicznej i dzisiejszej bogatej w treść posługi. Cieszymy się, że obecność Waszej Ekscelencji, jako Następcy Apostołów i Pasterza Kościoła pozwala nam doświadczać jedności z Kościołem, umocnić wiarę i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.

 

I.                    Informacje ogólne

 

2.       Parafia nasza liczy 14.564 osób zameldowanych, w tym katolików 12.512. Ponadto osób niewierzących jest 95, innowierców 145 (w tym 75 Świadków Jehowy, prawosławnych 25).

 

3.       W strukturze społeczno-zawodowej należy wyróżnić 60% robotników i 40 % inteligencji, przy niestety dużym bezrobociu, zwłaszcza tej pierwszej  grupy, co jest przyczyną emigracji zarobkowej wielu naszych parafian.

 

4.       W strukturze społeczno-rodzinnej mamy 3.163 małżeństw, 934 osoby samotne, 290 osoby samotnie wychowujące dzieci, 47 rodzin wielodzietnych (od 4 dzieci), 195 konkubinatów (po rozwodach), 90 konkubinatów bez przeszkód kanonicznych.

 

5.       Religijność wiernych naszej parafii nie jest jednorodna. Część parafian jest w dużym stopniu zaangażowana w życie religijne i włącza się do grup duszpasterskich i ruchów kościelnych. U tej części parafian obserwuje się  pogłębione życie religijne przejawiające się poprzez udział w codziennej Mszy św. i Komunii św., w adoracji Najświętszego Sakramentu i comiesięcznej    Spowiedzi. Owocuje to także chrześcijańską miłością wobec bliźnich.

 

6.       Część parafian prowadzi systematyczne życie religijne i spełnia zalecone praktyki wynikające z przykazań kościelnych, ale nie ma potrzeby pogłębionego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

 

7.       Jest również pewna grupa parafian praktykujących sporadycznie, bądź wcale. Są to tzw. “letni katolicy”. W tym obszarze widzimy szczególną potrzebę naszego oddziaływania duszpasterskiego.

 

8.       Stale modlimy się o nawrócenie grzeszników i o gorliwość dla oziębłych katolików. Czynimy to poprzez: codzienne odmawianie w kościele trzech części Różańca o różnych porach dnia, adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek w godz. 15-18 oraz czuwania modlitewne w I soboty miesiąca i 13. dnia miesiąca.

 

9.       Od ostatniej wizytacji było:

?          627 ochrzczonych – o 148 więcej niż na ostatniej wizytacji

?          405 ślubów – o 141 więcej

?          479 zmarłych parafian – o 125 więcej niż na ostatniej wizytacji.

 

Cieszą nas, za co szczególnie Bogu dziękujemy, nowe powołania, których było 3: do diecezji – 2; do zakonu – 1.

 

10.   Na terenie parafii realizują swój charyzmat Zgromadzenia zakonne:

 

1.       Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Zana 3, 20-601 Lublin

2.       Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6,  20-707 Lublin

3.       Unia Świętej Katarzyny ze Sieny, Al. Kraśnicka 58, 20-718 Lublin

4.       Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, Al. Kraśnicka 65, 20-718 Lublin

5.       Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Konstantynów l, 20-708 Lublin

6.       Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

 

Osobom konsekrowanym za ich wierność, ukazywanie bogactwa i piękna Kościoła oraz za wszelkie zaangażowanie w życie naszej parafii gorąco dziękujemy.

 

II. Sprawy personalne

 

11.   Proboszcz parafii o. Waldemar Grubka posługuje od 4 lat, wikariusze parafii:

o. Mirosław Ferenc 3 rok a o. Michał Gawroński 2 rok w tej parafii. Jest także 16 innych kapłanów duszpasterzy posługujących w parafii, członków klasztoru, którego przełożonym jest o. Jacek Nowacki, 5 braci zakonnych z pośród których, w zakrystii posługuje br. Zygmunt Komińczyk, w kancelarii br. Henryk Piłat.

 

12.   Szczególnym rysem i bogactwem naszej parafii jest WSD (24 braci kleryków i 3 braci juniorystów). Rektorem Seminarium jest o. Łukasz Woźniak, wspomaga go wicerektor i 2 ojców duchownych. Wspólnota Seminaryjna angażuje się bardzo mocno w posługę w parafii, podejmując różne cenne inicjatywy.

 

13.   Istnieje Parafialna Rada Duszpasterska, która składa się z 20 osób kochających Kościół, jego Pasterzy i zatroskanych o dobro parafii.

 

III. Duszpasterstwo

 

14.   W niedziele sprawujemy 7 Mszy św. i 2 dodatkowo w ciągu roku szkolnego, dla dzieci przedszkolnych i druga dla dzieci klas II i ich rodziców. W dni powszednie sprawowane są 4 Msze św. Ponadto w I piątki dodatkowo Msza św. o 16.30, głównie dla dzieci. W święta odprawiamy 6 Mszy św.

 

15.   W naszej parafii uczestniczy we Mszy św. niedzielnej 38,2 %, komunikuje 48,5 %.

 

16.   Udzielamy około 380.000 Komunii św. rocznie.

 

17.   Propagujemy praktykę I piątków i sobót miesiąca włączając w tę praktykę także dzieci.

 

18.   W każdy wtorek wieczorna Msza św. jest nowennowa za wstawiennictwem Św. Ojca Franciszka, a 23. dnia każdego miesiąca za wstawiennictwem Św. Ojca Pio.

 

19.   W każdy czwartek w godz. 15.00-18.00 zapraszamy wiernych na adorację Najświętszego Sakramentu.

 

20.   Sakrament Chrztu jest sprawowany w I i III niedzielę miesiąca, a konferencja dla rodziców i chrzestnych w każdą sobotę o godz. 17.00.

 

21.   Sakrament Bierzmowania jest udzielany w III klasie gimnazjum.

 

22.   Posługę spowiedzi rozpoczynamy 30 min. przed Mszą św. i posługujemy ile potrzeba w czasie Mszy św. Wielu naszych parafian korzysta często z tego sakramentu.

 

23.   Sakrament małżeństwa poprzedzony jest uczestniczeniem narzeczonych w 10 konferencjach oraz w 3 spotkaniach w Poradni rodzinnej. Konferencje w naszej parafii odbywają się przez cały rok.

 

24.   Skarbem Kościoła są chorzy, do których przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także na każde wezwanie, udajemy się z posługą spowiedzi, ewentualnie sakramentu chorych. Z racji Światowego Dnia Chorego zapraszamy chorych na Mszę św. z możliwością przyjęcia sakramentu chorych. Bracia klerycy – akolici w każdą niedzielę roznoszą Komunię św. do ok. 90 chorych przebywających w domach, którzy za tę posługę są im bardzo wdzięczni. W szpitalu posługuje 2 kapelanów: o. Marek Zawadzki i o. Krzysztof Groszyk, którym w niedzielę bracia akolici pomagają w roznoszeniu Komunii św. dla chorych przebywających na oddziałach.

 

25.   Nabożeństwa okresowe sprawujemy: w miesiącu maju, czerwcu i październiku, ponadto: wynagradzające w I piątki miesiąca, w I soboty i 13 dnia miesiąca w duchu czuwania fatimskiego, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu, Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu, oddzielną dla dzieci, młodzieży i dwa razy dla dorosłych. Adoracje Krzyża dla młodzieży co drugi czwartek Wielkiego Postu i raz w miesiącu w innych okresach, codziennie odmawiane są 3 części Różańca. W prowadzeniu tych nabożeństw pomagają diakoni i młodsi bracia.

 

26.   Już od dwóch lat w czwartkowe wieczory jest Medytacja nad Słowem Bożym z najbliższej niedzieli, prowadzona przez wychowawców Seminarium i braci kleryków a raz w miesiącu – w niedziele Skrutacja Słowa Bożego, prowadzona jest przez wspólnoty neokatechumenalne.

 

27.   Rekolekcje wielkopostne organizujemy w oddzielnych terminach dla dzieci, gimnazjum, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje adwentowe są w jednym wspólnym terminie.

 

28.   Przy naszej parafii istnieją następujące grupy: ministranci, lektorzy, schola dzieci, schola młodzieży, zespół muzyczny, Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Legion Maryi, ZHR, FZŚ, Młodzież Franciszkańska, Duszpasterstwo Akademickie, Akcja Katolicka, Grupa Modlitwy O. Pio, Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Caritas Parafialna, AA, AL.-ANON, DDA, AE, Grupa pielgrzymkowa i duszpasterstwo pielgrzymkowe, duszpasterstwo przedszkolaków, Duchowa adopcja, Biuro Radia Maryja.

 

29.   Na terenie naszej parafii istnieją trzy przedszkola (w tym jedno prywatne), dwie szkoły podstawowe (w tym jedna społeczna), gimnazjum, LO, Zespół Szkół Elektronicznych. Katechizuje w nich 13 katechetów, w tym 2 współbraci: o. Mirosław Ferenc i o. Michał Gawroński, 2 siostry zakonne, 9 osób świeckich. Nasi katecheci z wielką odpowiedzialnością wypełniają misję nauczania religii, za co bardzo im dziękuję. Mamy dużo dobrych dzieci i młodzieży, choć wymaga to stałej troski duszpasterskiej.

 

30.   Caritas parafialna najbiedniejszym udziela pomocy finansowej, przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę artykułów spożywczych i rozdawanie ich w formie paczek, przekazuje żywność z Unii Europejskiej dla ubogiej ludności, organizuje odwiedziny w domu osób najbardziej chorych i samotnych, prowadzi Punkt zbiórki i rozdawnictwa odzieży. W niewielkim zakresie jest prowadzone wydawanie zupy przy furcie klasztornej.

 

31.   Od 4 lat organizujemy Dni parafii na Poczekajce. Głównym celem jest integracja środowiska parafialnego i sympatyków naszego kościoła, pokazania bogactwa wspólnot i grup działających przy naszej parafii a także wspólna modlitwa za ludzi starszych, rodziny, dzieci i młodzież. Dni parafii odbywają się w oktawie Bożego Ciała i kończą Rodzinnym Festynem na ogrodzie klasztornym, który jest świętem naszej parafii w odpust Niepokalanego Serca Maryi.

 

32.   Dotykanie różnych ludzkich problemów w wielu dziedzinach skłoniło nas do założenia 3 lata temu Poradni Rodzinnej, w której bezpłatnie udzielane są przez wolontariuszy porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne a także jest możliwość porozmawiania z kapłanem.

 

33.   Cenną inicjatywą było powołanie trzy lata temu Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka, wspierającego działania parafii na rzecz osób gromadzących się przy naszym kościele, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych przygotowywanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

34.   Parafia to nie tylko miejsce spotkania z Bogiem, ale to również możliwość spotkań i wypoczynku. W listopadzie ubiegłego roku wraz ze Stowarzyszeniem otworzyliśmy siłownię sportową. Cieszy się ona dużą popularnością. Miesięcznie korzysta z niej ok. 100 osób w różnym wieku.

 

35.   Wierni naszej parafii odznaczają się dużą ofiarnością, zwłaszcza na szlachetne cele, np. wspieranie potrzeb Sióstr kapucynek prowadzących Dom dla dzieci im. Matki Weroniki, wsparcie osób doświadczonych kataklizmami, budowane kościoły, w tym w parafii p. w. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, na cele diecezjalne i ogólnokościelne, np. pomoc Kościołowi na Wschodzie lub misje zagraniczne.

 

36.   Parafia utrzymuje się z ofiar, nie jest zadłużona, reguluje wszystkie należne zobowiązania, dzięki Bożej Opatrzności nie cierpi niedostatku a uczestniczy w kondycji materialnej wiernych.

 

37.   W parafii są rozprowadzane następujące czasopisma: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość, Ziemia Święta, L?Osservatore Romano, Rycerz Niepokalanej, Trzeźwymi bądźcie, Promyczek Dobra, Głos Ojca Pio, Misjonarze Afryki, Miłujcie się, Familia. Od 6 lat wydawany jest miesięcznik parafialny Zwiastun. Parafia posiada bibliotekę o wielkości 2.800 tomów.

 

38.   Parafia organizuje różne formy ewangelizacji: od 18 lat Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Niepokalanej, również od 18 lat organizowane są Koncerty Muzyki Organowej i koncerty Chórów Lubelskich. Ponadto organizujemy wspólny jubileusz 25 i 50 -lecia życia małżeńskiego parafian, poświęcenie samochodów, pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych, piesze pielgrzymki na Jasną Górę i do Wąwolnicy.

 

39.   W ostatnim okresie z inwestycji materialnych wykonano m.in.: malowanie kościoła w środku i częściowo na zewnątrz, ocieplenie starego kościoła i położenie nowej elewacji a także malowanie w środku, położenie kostki przy starym kościele wzdłuż ogrodzenia od strony figury Matki Bożej, zakupiono i zamontowano nową chrzcielnicę na prezbiterium, wyposażono sale duszpasterskie w nowe meble, wyremontowano i wyposażono w nowe meble salę konferencyjną z możliwością korzystania ze sprzętu audiowizualnego, zamontowano alarm i monitoring na zewnątrz kościoła, zamontowano docieplenie ławek w kościele, trwa realizacja projektu Drogi Krzyżowej i wystroju końcowego prezbiterium, wykonano boazerię na ścianach przy zakrystii i w dolnej części kościoła, zaadoptowano pomieszczenie na siłownię i wyposażono ją w sprzęt sportowy, wykonano część nowych mebli do zakrystii, wykonano łazienki w najniższym poziomie sal duszpasterskich. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie prac związanych z wystrojem prezbiterium, budowa drugiej klatki schodowej do najniższej kondygnacji sal duszpasterskich i amfiteatru, wykonanie witraży w kaplicach: Jezusa Miłosiernego i  Matki Bożej Częstochowskiej i wystrój kaplicy św. Franciszka.

 

40.   Największym naszym bogactwem są wierni, którzy kochają Kościół i jego Pasterzy. Licznie przychodzą do świątyni, aby słuchać Słowa Bożego, oczyszczać się z grzechów, karmić się Chlebem Życia dla umocnienia w wierze i stawania się zdolnymi do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Bogu dziękujemy za to wielkie zbawcze dzieło Kościoła i za naszych wiernych.

 

Kalendarium 2011r.

 

 

STYCZEŃ

16            – Noworoczny Koncert kolęd ?Bliżej żłóbka?  – godzina 19.00.

LUTY

02              – Święto Ofiarowania Pańskiego ? Dzień Osób  Konsekrowanych ?    porządek świąteczny.

11             – Dzień chorego ? Msza św. dla chorych  z namaszczeniem o godzinie 10.00  i    16.00.

28.            – 61-ta rocznica erygowania parafii

MARZEC

09               – Środa popielcowa ? porządek świąteczny. Dodatkowa Msza św. o godzinie 19.30.

20                wizytacja kanoniczna parafii przez ks. Biskupa Józefa Wróbla.

20- 23         – Rekolekcje dla Sz. P. nr 38i Pierwszej Szkoły Społecznej

27-30         – Rekolekcje wielkopostne dla uczniów IX L.O. i Z.S.E

30.03 ? 01.04    – Rekolekcje dla Gimnazjum nr 7.

 

KWIECIEŃ

03- 06  – Rekolekcje dla dorosłych, młodzieży akademickiej, pracującej i    bezrobotnej.

24        – Wielkanoc

30        – Sakrament bierzmowania ? godzina 16.00.

MAJ

03.05    – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ? porządek świąteczny.

08.05     – I komunia święta ? grupa parafialna ? godz. 11.30

15.05    – I komunia święta ? grupa ze Sz. P. nr 38 ? godz. 11.30

22.05    – I komunia święta ? grupa Pierwszej Społecznej Sz. P. ? godz. 11.30

29.05    – Rocznica I komunii św.  ? godzina 11.30

CZERWIEC

04           Rodzinny festyn parafialny na ogrodzie klasztornym 12.00 ? 17.00

12          Święcenia prezbiteratu godzina 09.45.

22           zakończenie roku szkolnego.

23          Boże Ciało ? Msza św. i procesja – godzina 10.00

29         Dni parafii ? dzień Seniora

30         Dni parafii ? dzień Rodziny

LIPIEC

01        – Dni parafii ? dzień młodzieży,

02        – Odpust Niepokalanego Serca Maryi  – porządek świąteczny. Głowna  Msza św. o godzinie 18.00.

 

SIERPIEŃ

02.08     Odpust Matki Bożej Anielskiej ? porządek świąteczny.

03.08     Rozpoczęcie Lubelskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

15.08      uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. ? porządek niedzielny

WRZESIEŃ

01.09    – rozpoczęcie Roku szkolnego.

PAŹDZIERNIK

04.10 ? odpust św. Franciszka. Porządek świąteczny. Głowna Msza św. z Transitus o godzinie 18.00.

LISTOPAD

01.11      uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek niedzielny.

02.11    – Wspomnienie wiernych zmarłych ? porządek świąteczny.

27.11    – I niedziela Adwentu

GRUDZIEŃ

04.                Święty Mikołaj na Poczekajce ? Amfiteatr godz. 14.30.

04 ? 07          Rekolekcje adwentowe

22.12             Wigilia dla samotnych

31.12             nabożeństwo ekspiacyjne (godz.17.30 ) i Msza św. dziękczynna na zakończenie roku ? godzina 18.00

Wykaz proboszczów parafii

  

o. Edward ZAORSKI 

1950 – 1958 

 

o. Tarsycjusz ROMANIUK

1958 – 1967

 

o. Feliks KAPERA

1967 – 1976

 

 

o. Tytus PLUTA

1976 – 1985

 

 

o. Jan JURCZAK

1985 – 1991

 

 o. Henryk CIENIUCH

1991 – 2000

 

 o. Kazimierz ŚNIEG

2000 – 2001

 

 

o. Kazimierz ZYCH

2001 – 2003

 

 o. Józef ŁASKI

2003 – 2006

 

 o. Waldemar GRUBKA

2006 – 2018

 

o. Mirosław FERENC 

2018 –