RADA DUSZPASTERSKA 2023 – 2028

Rada Duszpasterska 2023 – 2028 r.

 

Z urzędu:

 

 1. br. Mirosław Ferenc            –  proboszcz parafii, przewodniczący rady
 2. br. Paweł Działa                   –  wikariusz parafii
 3. br. Piotr Zacharski              –  wikariusz parafii
 4. s. Anna Łyko                         –  przełożona  Sióstr Honoratek
 5. s. Agnieszka Pilska              –  przełożona  Sióstr Kapucynek NSJ

 

Z wyboru:

 

 1. Albin Krzymowski              –  Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej (RSMU)
 2. Marek Wójtowicz               –  Domowy Kościół    
 3. Grażyna Bartoszek             –  Grupa Modlitwy o. Pio
 4. Joanna Kontnik                  –  SPPP
 5. Henryk Szalast                    –  Żywy Różaniec                 
 6. Leontyna Gil                        –  Neokatechumenat  
 7. Małgorzata Jędryszek       –  Odnowa w Duchu Świętym             
 8. Maria Wójtowicz                –  Grupa Modlitwy św. Rity
 9. Zofia Polska                         –  Klub Seniora
 10. Marcin Mazurek                  –  Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ), zastępca przewodniczącego rady  
 11. Kinga Zajączkowska            – Oaza Młodzieżowa  
 12. Grzegorz Rydz                     –  Dzieci Fatimskie, Schola „Barka”

                           

Mianowani:

 

 1.  Michał Wójtowicz       – przedstawiciel pracowników kościoła, skarbnik rady
 2.  Emil Zięba                    – przedstawiciel laikatu, Koło Fotograficzne
 3. Małgorzata Grzenia    – przedstawiciel katechetów i  Redakcji Zwiastuna, sekretarz rady

 

 Rada Duszpasterska Parafii  2017 – 2022 r.

 Rada Duszpasterska Parafii  2017 – 2022 r.

Z urzędu:

 1. Waldemar Grubka –  proboszcz parafii – przewodniczący Rady
 2. Andrzej Cebula          –  wikary parafii
 3. Tomasz Mantyk          –  wikary parafii
 4. Jaroslaw Kubera – gwardian klasztoru
 5. Bogumiła  Czemko        –  przełożona  Sióstr Honoratek
 6. Małgorzata Jabłońska  –  przełożona  Sióstr Kapucynek 

Z wyboru:

 1. Lidia Majewska         
 2. Anna Zajączkowska                  
 3. Teresa Paszkowska
 4. Teresa Próchniak
 5. Wanda Kowalczyk
 6. Jerzy Próchniak
 7. Małgorzata Jędryszek
 8. Maria Wójtowicz
 9. Maria Szulc
 10. Adam Zadroga
 11. Jan Szczęch
 12. Marcin Mazurek        – skarbnik Rady               

Mianowani:

    19. Sabina Marcowska  – przedstawiciel Caritas Parafialnego

    20. Emil Zięba           – przedstawiciel laikatu

    21. Małgorzata Grzenia – przedstawiciel katechetów – zastępca przewodniczącego Rady 

Statut Rad Duszpasterskich

STATUT

rad duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej

 

 1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:
 2. a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
 3. b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
 4. c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględ­nie­niem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
 5. d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
 6. e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
 7. f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
 8. g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.
 9. Nie tworzy się rad duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

3.1. W skład rady wchodzą trzy grupy członków: członkowie z wyboru, członkowie z urzędu oraz członkowie mianowani przez proboszcza (rektora). Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (rektora).

3.2. Członkami rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

3.3. Łączna liczba wszystkich członków rady nie może przekroczyć 30 osób.

3.4. Z urzędu należą do Rady:

 1. a) proboszcz (rektor), który pełni funkcję przewodniczącego rady,
 2. b) delegat wikariuszy,
 3. c) delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim,
 4. d) przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny),
 5. e) Przedstawiciele wydelegowani przez stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danym ośrodku w liczbie nie więcej niż trzy osoby,
 6. f) do parafialnej rady duszpasterskiej należą także rektorzy wszystkich kościołów znajdujących się na terenie parafii oraz przedstawiciel innych wspólnot zakonnych posiadających dom na terenie parafii.

4.1. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków rady pochodzących z wyboru wynosi 8-12. Ich dokładną liczbę określa proboszcz (rektor).

4.2. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

4.3. Członkowie rady z wyboru mogą pełnić swój mandat nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje, tzn. 15 lat.

4.4. Lista wszystkich członków rady winna być przekazana do kancelarii Kurii Metropolitalnej oraz dziekanowi w terminie dwóch tygodni po zaprzysiężeniu rady.

 1. Zastępca przewodniczącego rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością głosów. Może nim być jedyne osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Przewodniczący podczas pierwszego posiedzenia, po konsultacji z radą, wyznacza sekretarza rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań rady.
 2. Częstość zebrań rady zależy od potrzeb duszpasterskich, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zebrania zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy przynajmniej połowa członków rady zgłosi taki wniosek przewodniczącemu w formie pisemnej.

7.1. Do ważności uchwał rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu przynajmniej połowy jej członków. Decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych członków rady. W przypadku równej liczby głosów, przeważa głos przewodniczącego.

7.2. Proboszcz lub rektor dysponuje prawem weta w stosunku do każdej z uchwał. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.

7.3. Jeśli 2/3 członków rady zgłosi zastrzeżenia do weta wniesionego przez przewodniczącego, sprawę rozstrzyga biskup diecezjalny.

8.1. Kadencja członków rady trwa 5 lat i jest liczona w sposób jednolity dla wszystkich parafii (rektoratów) w archidiecezji, z zastrzeżeniem art. 11 i 12.

8.2. Członkostwo w radzie ustaje na skutek śmierci, złożonej rezygnacji, utraty przynależności do danej wspólnoty z powodu zmiany zamieszkania, utraty funkcji, na podstawie której uzyskano członkostwo w radzie, na skutek deklaracji przewodniczącego rady stwierdzającej postępowanie członka rady sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego lub na skutek odwołania.

8.3. Członek rady może złożyć rezygnację w czasie trwania kadencji. W takim wypadku wymagana jest forma pisemna. Rezygnacja osiąga skutek z chwilą doręczenia pisma przewodniczącemu rady.

8.4. W przypadku utraty członkostwa przez członka rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka, ale jedynie w wypadku, gdy liczba członków z wyboru będzie niższa od minimalnej wymaganej niniejszym statutem.

8.5. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący może mianować nowego członka.

8.6. W przypadku, gdy postępowanie członka rady stoi w sprzeczności z nauczaniem Kościoła lub narusza publicznie dobre obyczaje, przewodniczący rady, po konsultacji z dzie­kanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), wydaje deklarację stwier­­dzającą wygaśnięcie mandatu członka rady.

8.7. Członek z nominacji może być odwołany z ważnej przyczyny przez proboszcza (rektora) w trakcie trwania kadencji.

8.8. Członek z wyboru może z powodu ważnej przyczyny zostać odwołany przez członków rady większością 2/3 głosów.

8.9. Osobom, o których mowa w art. 8.6, 8.7 i 8.8 przy­s­ługuje prawo odwołania się do biskupa diecezjalnego w terminie 10 dni od daty zakomunikowania decyzji.

 1. Przewodniczący, w uzasadnionym przypadku, po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), może odwołać mianowanego przez siebie członka rady i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.
 2. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza (rektora) działalność rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz (rektor) w ciągu trzech miesięcy od objęcia parafii może potwierdzić radę w dotychczasowym składzie lub po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), może zarządzić ustanowienie jej na nowo.
 3. W przypadku zarządzenia wyborów uzupełniających lub konieczności ustanowienia na nowo rady z powodów wymienionych w art. 9 i 10, kadencja rady liczona jest w następujący sposób:
 4. a) jeśli ustanowienie rady ma miejsce w ciągu pierwszych trzech lat kadencji – ustanowienie rady następuje na dokończenie bieżącej kadencji;
 5. b) jeśli ustanowienie rady ma miejsce w ciągu dwóch ostatnich lat kadencji – ustanowienie rady następuje na dokończenie bieżącej kadencji i pełną kadencję następną.
 6. Biskup diecezjalny może zdecydować, na wniosek proboszcza (rektora) lub z własnej inicjatywy i po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), o przedłużeniu lub skróceniu kadencji rady.
 7. Posiedzenia rady nie mają z zasady charakteru publicznego. Można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.
 8. W ramach rady powołuje się w zależności od potrzeb komisje lub zespoły specjalistyczne.
 9. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarządzenia wyborów do rad duszpasterskich w roku 2012 i z tym dniem tracą wszystkie wcześniejsze przepisy prawa partykularnego odnoszące się do rad parafialnych.

 

 

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita Lubelski

 

ŚLUBOWANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ

ŚLUBOWANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ

 

Siostry i Bracia!

Zostaliście wybrani do Rady Duszpasterskiej, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą się troszczyć o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Waszym zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszyst­kich serc. Dla przedstawienia Waszej dobrej i ofiarnej woli prosimy Was, abyście złożyli swoje przyrzeczenia:

– czy chcecie rozwijać Waszą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i miłość do waszych bliźnich?

– chcemy!

– czy chcecie zawsze mówić prawdę kapłanom i wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej?

– chcemy!

 

– czy będziecie dokładać wszelkich starań, by prowadzić harmonijną współpracę, płynącą z troski o dobro wspólne?

– będziemy!

 

– czy pragniecie współpracować w duchu kultury chrześcijańskiej, w atmosferze szczerości i odpowiedzialności?

– pragniemy!

 

– czy postanawiacie, świadomi Waszego wybrania, modlić się codziennie za kapłanów i wszystkich parafian, szczególnie za osoby chore, nieszczęśliwe, za dzieci i młodzież oraz o nowe powołania do służby ołtarza, do zakonów i do małżeństwa?

– postanawiamy!

Módlmy się

Boże, który prowadzisz swój Kościół po drogach czasu, umocnij nasze pragnienie ofiarnej służby braciom i spraw, byśmy we wszyst­kich naszych działaniach cieszyli się wzrostem Twej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Rada Duszpasterska 2012 -2017 r.

Rada Duszpasterska 2012 – 2017 r.

Z urzędu: 

O. Waldemar Grubka     – proboszcz parafii

O. Ryszard Gumkowski  – wikary parafii

O. Tomasz Mantyk    i   – wikary parafii

O. Jarosław Kubera       – gwardian klasztoru

S. Jola Szymańska        – przełożona Sióstr Honoratek

S. Anna Szaniawska     – przełożona Sióstr Kapucynek

Paweł Skakowski         –  organista

 

Z wyboru: 

Bożena Wójcik               – przedstawiciel Poradni Rodzinnej

Jacek Wolski                 – przedstawiciel Domowego Kościoła

Teresa Paszkowska        – przedstawiciel G. Modlitwy O. Pio

Marek Szwajgier            – przedstawiciel Biura Radia Maryja

Sławomir Mazur            – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka

Zofia Zając                   – przedstawiciel Żywego Różańca

Jerzy Próchniak             – przedstawiciel Neokatechumenatu

Piotr Chomik                 – przedstawiciel odnowy w Duchu Świętym

Małgorzata Grzenia        – przedstawiciel redakcji ?Zwiastuna?

Maria Szulc                    – przedstawiciel Legionu Maryi

Agnieszka Trojanowska   – przedstawiciel Franciszkańskiego  Zakonu Świeckich                  

                                  

Mianowani: 

Sabina Marcowska        – przedstawiciel Caritas Parafialnego

Prosper Stępień            – przedstawiciel Służby liturgicznej Ołtarza

Adam Zadroga             – przedstawiciel laikatu

Małgorzata Siodłowska  – przedstawiciel katechetów

 

 

 

Rada Duszpasterska 2007 – 2012 r.

Z wyboru:

7. Łupina Zygmunt
8. Wójtowicz Magdalena
9. Wójtowicz Marek
10. Zajączkowski Ryszard
11. Figarski Jacek
12. Dąbrowski Jan
13. Gardziel Jerzy
14. Okła Wiesława

Mianowani:

15. Leontyna Gil – kooperator Neokatechumenatu
16. Gabriela Klauza – prof. muzykologii
17. Teresa Próchniak – katecheta
18. Jan Masłowski – przedstawiciel Akcji Katolickiej
19. Anna Wójtowicz – odpowiedzialna za Poradnie Rodzinną
20. Sabina Marcowska – przedstawiciel Caritas parafialnego

O. Waldemar Grubka – Proboszcz parafii