IV NIEDZIELA ADWENTU

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                              1.  o. Artur                             2. o. Mirosław

8.30      o. Daniel                                 1. o. Dariusz B.                      2. o. Andrzej C.              3. o. Samuel                       4. o. Franciszek          

10.00    o. Radomir                             1.  o. Solan                             2.  o. Daniel                 3.  o. Adam                            4. o. Artur

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Mirosław                        2. o. Jarosław              3. o. Piotr                                4. o. Paweł

13.00    o. Piotr                                   1. o. Radomir                         2. o. Franciszek           3. o. Grzegorz                         4. o. Samuel

15.00    o. Paweł ( dodatkowa)         1. o. Andrzej C.                    2. o. Adam                    3. o. Dariusz B.                        4. o. Daniel

16.00    o. Franciszek                            1. o.  Piotr                             2. o. Solan                    3. o. Radomir                         4. o. Mirosław    

18.00    o. Mirosław                             1. o. Dariusz B.                     2. o.  Jaroslaw              3. o. Adam                               4. o. Paweł

19.00    o. Artur (dodatkowa)            1. o. Samuel                      2. o. Daniel                       3. o. Andrzej C.

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Ostatni w Kaplicy MB Fatimskiej

Rekolekcje adwentowe 6-9.12.2020

Rekolekcje adwentowe w dniach 06.12 – 9.12.2020 prowadził o. Tomasz Nowak.

Dzień I – niedziela:

Dzień II – poniedziałek:

Dzień III – wtorek:

Dzień IV – środa

Sakrament pokuty i pojednania

UWAGA! 

 • Spowiedź codziennie w dni powszednie 10 minut przed każdą Mszą poranną.
 • Spowiedź wieczorem od godz. 17.30, czyli pół godziny przed Mszą wieczorną.
 • Spowiedź w niedziele i uroczystości pół godziny przed każdą Mszą św. 
 • Spowiedź odbywa się w pierwszym konfesjonale od strony zakrystii i kaplicy św. Franciszka. 
 • W niedziele i przed Mszą wieczorną, kiedy spowiada dwóch kapłanów, to drugi kapłan spowiada w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Tam nie trzeba wchodzić do zabudowanego konfesjonału. 
 • Prosimy o zachowanie poleceń sanitarnych, czyli obowiązku maseczki i dezynfekcji rąk przed wejściem do konfesjonalu, i po spowiedzi

 

Odpusty na rok św. Józefa

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

 

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

 

Krzysztof Nykiel

Regens

Prot. n. 866/20/I


[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.

[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.

[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).

[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).

[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.

[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32.

 

Oryginalny tekst: www.vatican.va

Źródło tłumaczenia: http://diecezja.legnica.pl

III NIEDZIELA ADWENTU

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                              1.  o. Andrzej D.     

8.30      o. Piotr                                    1. o. Paweł                             2. o. Mirosław                                    

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Daniel                            2.  o. Adam

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Dariusz B.                       2. o. Jarosław    

13.00    o. Mirosław                            1. o. Radomir                         2. o. Daniel

15.00    o. Daniel ( dodatkowa)         1. o. Grzegorz                       2. o. Adam

16.00    o. Dariusz B.                            1. o.  Piotr                               2. o. Paweł   

18.00    o. Andrzej D.                            1. o. Jarosław                         2. o.  Dariusz B.             

19.00    o. Grzegorz  (dodatkowa)     1. o. Mirosław                      2. o. Andrzej C.

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

III NIEDZIELA ADWENTU – “GAUDETE”

 1. Dziękujemy Panu Bogu za czas rekolekcji adwentowych, za Waszą obecność i modlitwę, za ofiary złożone dla rekolekcjonisty. Nauki rekolekcyjne są do odsłuchania na YouTube i na stronie internetowej parafii w zakładce Parafia / Pliki Audio. 
 2.  Dzisiaj z racji na 13-ty dzień miesiąca Nabożeństwo Fatimskie będzie wcześniej, tzn. o godz. 17.00, ponieważ o godz. 19.00 jest jeszcze dodatkowa Msza św. Również dodatkowa Msza św. jest o godz. 15.00.
 3. Dzień skupienia dla narzeczonych dzisiaj, ostatni w tym roku na Poczekajce, gdyż w 2021 r. dni skupienia będą prowadzone w innej parafii naszego dekanatu. Zapraszamy pary narzeczonych dzisiaj na godz. 15.00 do kaplicy FZŚ. Wejście jak do amfiteatru, z zewnątrz kościoła od strony klasztoru.
 4. Zapraszamy na Msze Roratnie na godz. 6.30. Wcześniej, o godz. 6.05 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dzieci również zapraszamy na Roraty na godz. 6.30.
 5. We czwartek rozpocznie się Nowenna do Dzieciątka Jezus i bezpośredni okres przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia.
 6. W sobotę swoje imieniny będą obchodzić: Dariusz Polak i o. Dariusz Bryła. Zapraszamy na Mszę św. w ich intencji o godz. 6.30, i polecamy ich również Waszej modlitwie.
 7. Osoby chore i starsze przebywające w domach, a potrzebujące spowiedzi przed świętami, prosimy zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie. Osoby samotne lub ubogie, jeśli potrzebują jakiejś pomocy, również prosimy o telefon.
 8. Opłatki na wieczerzę wigilijną można wciąż nabywać w zakrystii, kancelarii lub przy furcie klasztornej. Pamiętajmy także o naszych starszych sąsiadach, czy ludziach schorowanych, którzy nie wychodzą z domu. Można im zrobić prezent i zanieść taki opłatek.
 9. II spotkanie parafialnego zespołu synodalnego w piątek 18 grudnia o godz. 19.00. Spotkanie w amfiteatrze. 
 10. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w sobotę 19 grudnia o godz. 10.00. Spotkanie w amfiteatrze.
 11. Polecamy prasę katolicką. W tygodniku Niedziela chociażby artykuł do refleksji: Podwójnie gorzka rocznica. Natomiast w tygodniku Gość Niedzielny artykuł: Cud nienaruszonych ciał. Jest również List dla Pani, i inne czasopisma.
 12. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tace, wpłacane na konto oraz te do puszek wspierające różne dzieła charytatywne Kościoła. Niech adwentowy czas oczekiwania będzie pełen łaski Bożej i Bożego błogosławieństwa. Polecamy Was wszystkich wstawiennictwu Niepokalanej.
 13. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu odeszli do wieczności: Mieczysław Piotr Ligęza z ul. Herbowej, Michał Frączek z ul. Powstania Styczniowego, Waldemar Józef Bugaj oraz Konrad Witold Wroński z ul. Wołodyjowskiego, Dariusz Jan Majka oraz Mikołaj Gawin z ul. Krasińskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

II NIEDZIELA ADWENTU

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                              1.  o. Andrzej D.     

8.30      o. Piotr                                    1. o. Daniel                            2. o. Piotr       

10.00    o. Andrzej D.                         1.  o. Radomir                        2.  o. Jarosław

11.30    o. Tomasz OP                        1. o. Dariusz B.                       2. o. Mirosław    

13.00    o. Mirosław                            1. o. Artur                               2. o. Grzegorz                                      

16.00    o. Dariusz B.                          1. o.  Franciszek                      2. o. Adam  

18.00    o. Artur                                    1. o. Jarosław                        2. o.  Dariusz B.             

19.30    o. Daniel                              1. o. Mirosław                        2. o. Paweł

 

Homilia –  o. Tomasz Nowak OP, rekolekcjonista

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej

II NIEDZIELA ADWENTU

 1. Rozpoczęliśmy Rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy. Dzisiaj dodatkowa Msza św. o godz. 19.30. Natomiast nie będzie Mszy o godz. 15.00. Msze św. od jutra do środy w następującym porządku: 6.30, 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Z racji rekolekcji od poniedziałku do środy nie będzie Mszy św. o godzinie 7.15. Program rekolekcji jest wywieszony w gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W niedzielę transmisja Mszy św. z naszego koscioła online o godz. 11.30, w pozostałe dni rekolekcji transmisja Mszy św. i nauki rekolekcyjnej o godz. 18.00.  Ofiary zbierane na zakończenie rekolekcji w środę, będą złożone jako dar wdzięczności dla o. Tomasza, rekolekcjonisty.
 2. Spowiedź podczas rekolekcji będzie pół godziny przed każdą Mszą św., tak jak w niedzielę. Spowiedź odbywa się w I zabudowanym konfesjonale od strony zakrystii, i w kaplicy Matki Bożej w przestrzeni otwartej.
 3. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy i zbiórki dobrowolnych ofiar do puszek na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Puszki znajdują się przy wyjściu z kościoła. W czasie Adwentu można również wesprzeć dobrowolną ofiarą do puszki potrzeby osób ubogich. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
 4. W ramach ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – dzisiaj w kruchcie dużych drzwi kościoła można nabyć wigilijne świece CARITAS w cenie 6, 15 lub 17 zł. Przez ten dar materialny wspomagamy dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Lubelskiej.
 5. We wtorek 8 grudnia  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Porządek tego dnia rekolekcyjny. Dodatkowe nabożeństwo, zwane Godziną Łaski, o godz. 12.00.
 6.  Katecheza online dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30.
 7. Osoby chore i starsze przebywające w domach, a potrzebujące spowiedzi przed świętami, prosimy zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie. Osoby samotne, ubogie, jeśli potrzebują jakiejś pomocy, czy nawet zwykłego porozmawiania, również prosimy o telefon. Są osoby chętne, które mogą odwiedzić i próbować coś pomóc.
 8. Opłatki świąteczne na stół wigilijny można nabywać każdego dnia w zakrystii, w kancelarii od 16.00 do 19.00 lub na furcie. Dziękujemy za ofiary składane przy tej okazji.
 9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Dziękujemy za regulowanie należności za prasę. Nasz adwentowy Zwiastun niestety już się rozszedł po pierwszej niedzieli adwentu i nie ma. Polecamy inną prasę, również bardzo ciekawą. Do redakcji Zwiastuna można jeszcze wysyłać świadectwa osobistych historii związanych z Poczekajką oraz świadectwa z przeżytych misji parafialnych. Dziękujemy za już nadesłane.   
 10. Dziękujemy za wszelkie dobro z Waszej strony, za Waszą obecność, za wspieranie różnych dzieł charytatywnych. Na ten nowy tydzień, na czas rekolekcji, życzmy Wam mocy i mądrości Bożej oraz polecamy Was wszystkich Niepokalanemu Sercu Maryi.  
 11. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu odeszli do wieczności: Andrzej Kazimierz Jaroszuk z ul. Leonarda, Ryszard Józef Latawiec z ul. Skrzetuskiego, Antoni Glinka z ul. Namysłowskiego. Wieczny odpoczynek racz  mu dać Panie….

“Poczekajka na żywo” • Rekolekcje Adwentowe • 6-9.12.2020

W dniach od 6 do 9 grudnia odbywać się będą w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadzi o. Tomasz Nowak OP.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY: 

Niedziela 06.12 – Msze św. z naukami:  godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (on-line), 13.00, 16.00, 18.00, 19.30 

Poniedziałek 07.12 – Msze św. z naukami: godz. 6.30, 8.00, 10.00, 18.00 (on-line), 19.30 (młodzież studencka i pracująca)

Wtorek 08.12 – Msze św. z naukami: godz. 6.30, 8.00, 10.00, 18.00 (on-line), 19.30 (młodzież studencka i pracująca)

Środa 09.12 – Msze św. z naukami: godz. 6. 30, 8.00, 10.00, 18.00 (on-line), 19.30 (młodzież studencka i pracująca)

Spowiedź 30 minut przed każdą Mszą św. !

 

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują nas ograniczenia w ilości wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach wewnątrz naszego Kościoła (w chwili obecnej jest to maksymalnie 90 osób). Z uwagi na ten fakt każdego dnia przeprowadzimy transmisję on-line z rekolekcji. W niedzielę (6.12) o godzinie 11:30,  a w pozostałe dni czyli od poniedziałku do środy (7-9.12) o godzinie 18:00.

Transmisje odbywać się będą na naszym kanale YouTube “Projekt kapucyński“. Link do każdej najbliższej transmisji będzie podawany tutaj.

Niedziela – Homilia z 1-go dnia rekolekcji.

Poniedziałek – Homilia z 2-go dnia rekolekcji.

Wtorek – Homilia z 3-go dnia rekolekcji.

Środa – Homilia z 4-go dnia rekolekcji.

 

Bracia i Siostry.
Jeżeli nie możecie być z nami fizycznie, a chcecie wesprzeć nas tradycyjną ofiarą na tacę, prosimy o przesłanie jej na nasze konto parafialne o numerze 47 1240 2500 1111 0010 1318 0734 z dopiskiem “Ofiara” ( konto w USD: 82 1240 2500 1787 0010 3019 9098,  konto w EURO: 78 1240 2500 1978 0010 3166 6445 ).