Oświadczenie Rodziców w sprawie wychowania dziecka

…………………………………………………..                                                               …………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                    Miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami
zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej –
nie wyrażam zgody, aby moje dziecko

……………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych
z szeroko rozumianą edukacją seksualną, których tematyka wykracza poza treści
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.
Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnie
o planowanych inicjatywach odnoszących się do powyższego zagadnienia (mój numer
telefonu ………………………………..).
W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję
kompetentne instytucje państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby konsekwentnie
bronić dóbr osobistych mojego dziecka na drodze postępowania cywilnego.

 

……………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego