“Rymcerze” na Poczekajce

 W środę 2 marca  w ramach rekolekcji dla Gimnazjum zapraszamy na spotkanie w ramach projektu profilaktycznego “Nie zmarnuj Swego Życia“. Spotkanie odbędzie sie o godzinie 11.00 w amfiteatrze na Poczekajce.

Wydarzenie realizowane jest przez Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w ramach projektu „Z Kulturą do Nieba” – V edycja. Wydarzenie organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Patronat honorowy objęli:

 O.Andrzej Kiejza –  Minister prowincjalny 

   

 

Rap­erzy prowadzą spotka­nia z ucz­ni­ami i zachę­cają: ?Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia?!
W lat­ach 2013?2015 byli w 265 placówkach w Polsce i za granicą, dotar­liśmy do ponad 160 tysięcy uczniów.  

Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych ? może zmarnować swoje życie. Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, ?dopalacze?, chcąc zaim­ponować rówieśnikom? 

Dostrze­ga­jąc te prob­lemy, z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał ten pro­jekt. Jest on oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami prowadzą­cych połąc­zony z kon­certem z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi.  

Spotka­nia prowadzą Bęsiu i Dj Yonas (RYM­cerze)
Komu­nikują się z młodzieżą w wieku 12?19 lat bez zadę­cia i patosu, ?ich językiem?.

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości chrześ­ci­jańs­kich. 

Co obe­j­muje spotkanie?

– skuteczną pro­fi­lak­tykę przez his­to­rie włas­nych zma­gań z uza­leżnieni­ami pod hasłem ?Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia?
dynam­iczne, akty­wne, uświadami­a­jące spotkanie w formie mini-wykładów i hip-hopowej muzyki
inter­akcje z młodzieżą ?konkurs freestyle
wspar­cie Grona Ped­a­gog­icznego
pro­mocja muzyki z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi
pro­mocja uni­w­er­sal­nych wartości w życiu