Modlitwy św. Franciszka

Pochwała cnót (Pcn)
1 Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą.
2 Pani święte Ubóstwo, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą Pokorą.
3 Pani święta Miłości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętym Posłuszeństwem.
4 Wszystkie najświętsze cnoty, niech was strzeże Pan, od którego się wywodzicie i pochodzicie.
5 Nie ma w ogóle na całym świecie żadnego człowieka, który mógłby jedną z was posiadać, jeśli wcześniej nie umarłby.
6 Kto jedną posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie.
7 I kto jednej uchybia, żadnej nie posiada i wszystkim uchybia (por. Jk 2,10).
8 I każda zawstydza wady i grzechy.
9 Święta Mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność.
10 Czysta, święta Prostota zawstydza całą mądrość tego świata (por. 1Kor 2,6) i mądrość ciała.
11 Święte Ubóstwo zawstydza chciwość i skąpstwo, i troski tego świata.
12 Święta Pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi, którzy są ze świata, podobnie i wszystko, co jest ze świata.
13 Święta Miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelką bojaźń cielesną.
14 Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania,
15 i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi i aby słuchało swego brata,
16 i czyni człowieka poddanymi uległym wszystkim ludziom, którzy są na świecie,
17 i nie tylko samym ludziom, lecz także dzikim i okrutnym zwierzętom,
18 aby mogły z nim czynić, co zechcą, na ile im Pan z wysoka pozwoli (por. J 19,11).

Kartka podarowana br. Leonowi:
a. Uwielbienie Boga Najwyższego (KLUw)
1 Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda (por. Ps 76,15).
2 Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki (por. Ps 85,10),
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze święty (J 17,11),
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11,25).
3 Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135,2),
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1Tes 1,9).
4 Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością (Ps 70,5),
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
5 Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem (Ps 30,5),
Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym;
Ty jesteś mocą (por. Ps 42,2),
Ty jesteś orzeźwieniem.
6 Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

b. Błogosławieństwo dla brata Leona (KLBł)
1 Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże; niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
2 Niech zwróci oblicze swoje ku tobie i niech cię obdarzy pokojem (por. Lb 6,24-26).
3 Pan niech cię błogosławi, bracie Leonie (por. Lb 6,27b).

Pieśń słoneczna albo Pochwała stworzeń (PSł)
1 Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4,9.11).
2 Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia.
3 Pochwalony bądź; Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami (por. Tb 8,7),
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
4 I ono jest piękne i święcące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.
5 Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy (por. Ps 148,3),
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.
6 Pochwalony bądź, Pnie mój, przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
7 Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę (por. Ps 148,4-5),
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.
8 Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień (por. Dn 3,66),
którym rozświetlasz noc:
i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny.
9 Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
i wydaje rożne owce z barwnymi kwiatami i brawami (por. Ps 103,13-14).
10 Pochwalony bądź, panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.
11 Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju (por. Mt 5,10),
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
12 Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
13 Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy (por. Ap 2,11; 20,6).
14 Chwalcie i błogosławcie mojego Pana (por. Dn 3,85),
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

Wykład modlitwy Ojcze nasz (On)
1 O, Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.
2 Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie, jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.
3 Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów (por. Ef 3,18).
4 Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego kró?lestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.
5 Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (por. Łk 10,27) zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie (por. Mt 22,37.39), wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia (por. 2Kor 6,3).
6 Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj; na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
7 I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.
8 Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 12,17), i byśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
9 I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
10 Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.
Chwała Ojcu itd.

Modlitwy pochwalne odmawiane przy wszystkich godzinach (MP)
Zaczynają się modlitwy pochwalne, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek i odmawiał je przy wszystkich Godzinach [kanonicznych] dnia i nocy, i przed oficjum Błogosławionej Maryi Dziewicy, tak zaczynając: Najświętszy Ojcze nasz, który jesteś w niebie itd. oraz Chwała. Następnie należy od mawiać modlitwy pochwalne:
1 Święty, święty, święty, Pan Bóg wszechmogący, który jest i który był, i który ma przyjść (por. Ap 4,8):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki (por. Dn 3,57).
2 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać sławę, chwałę i cześć, i błogosławieństwo (por. Ap 4,11):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
3 Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo (Ap 5,12):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
4 Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
5 Błogosławcie, wszystkie dzieła Pańskie, Panu (Dn 3,57):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
6 Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy Jego i którzy się Boga boicie, mali i wielcy (por. Ap 19,5):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
7 Niech Go pełnego chwały chwalą niebo i ziemia (por. Ps 68,35 – R):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
8 Wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i które jest pod ziemią, i morze i co jest w nim (por. Ap 5,13):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
9 Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
10 Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Modlitwa
11 Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże, wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry (por. Łk 18,19), Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć, wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra. Niech się stanie. Niech się stanie. Amen.

Zachęta do uwielbienia Boga (Z)
1 Bójcie się Pana i cześć Mu oddajcie (Ap 14,7).
2 Godzien jest Pan otrzymać sławę i cześć (por. Ap 4,11).
3 Wszyscy, którzy boicie się Pana, chwalcie Go (por. Ps 21,24).
4 Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą (por. Łk 1,28).
5 Chwalcie Go, niebo i ziemia (por. Ps 68,35 – R).
6 Chwalcie, wszystkie rzeki, Pana (por. Dn 3,78).
7 Błogosławcie, synowie Boży, Pana (por. Dn 3,82).
8 Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy (por. Ps 117,24 – R).
Alleluja, alleluja, alleluja! Król Izraela (J 12,13)!
9 Wszelki duch niech chwali Pana (Ps. 150,6).
10 Chwalcie Pana, bo jest dobry (por. Ps. 146,1);
wszyscy, którzy to czytacie, błogosławcie Pana (Ps 102,21 – R).
11 Wszystkie stworzenia, błogosławcie Pana (por. Ps 102,22).
12 Wszystkie ptaki powietrzne, chwalcie Pana (por. Ps 148,7.10; Dn 3,80).
13 Wszyscy słudzy, chwalcie Pana (por. Ps 112,1).
14 Młodzieńcy i panny, chwalcie Pana (por. Ps 148,12).
15 Godzien jest Baranek, który został zabity, odebrać sławę, chwałę i cześć (por. Ap 5,12).
16 Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.
17 Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem (MpK)
Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.