Statut

§3


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu SPP ?Poczekajka?.

§4


1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie posługuje się prostokątną pieczęcią o treści:

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii
?Poczekajka?
w Lublinie

dla celów organizacyjnych lub bankowych do pieczęci mogą być dodane nr NIP, nr Regon, adres siedziby Stowarzyszenia oraz zapis, że Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, jeżeli status takiego stowarzyszenia otrzyma.

3. Stowarzyszenie posiada logo stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego statutu i może ono być używane zarówno jako znak firmowy w korespondencji, jak i znak identyfikujący go ze Stowarzyszeniem.

II. Cele działalności i środki jego realizacji

§5


Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz środowiska wiernych parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, a w szczególności:
1) Współdziałanie w integracji środowiska parafian kościoła;
2) Dbanie o podniesienie kultury życia codziennego parafian;
3) Szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród parafian kościoła;
4) Współdziałanie w organizowaniu opieki i pomocy społecznej na rzecz parafian kościoła i innych osób znajdujących się w potrzebie.

§6


Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
1) Organizowanie imprez oraz zespołów dla mieszkańców parafii ?Poczekajka?, w szczególności na terenie kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie;
2) Podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia;
3) Prowadzenie świetlicy dla dzieci na terenie kościoła, w której znajdą zarówno opiekę, posiłek, zabawę jak i pomoc w nauce;
4) Wspieranie inicjatyw grup parafialnych oraz parafialnego Caritas;
5) Organizację ?Dni parafii?;
6) Wspieranie prac remontowych obiektów sakralnych parafii;
7) Organizowanie wypoczynku dla młodzieży oraz pielgrzymek do miejsc kultu świętych;
8) Współdziałanie z organizacjami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań charytatywnych i opiekuńczych;
9) Współpraca i wspieranie Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów mieszczącego się na terenie parafii;
10) Pozyskiwanie firm wspierających działania statutowe Stowarzyszenia, służących wspieraniu osób potrzebujących wsparcia: duchowego, intelektualnego lub materialnego;
11) Współpracę z fundacjami i organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy;
12) Nieodpłatne świadczenie przez członków Stowarzyszenia usług w zakresie poradnictwa wsparcia: pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, medycznego, etycznego w ramach prowadzonej ?poradni rodzinnej?;
13) Nieodpłatne świadczenie przez członków na rzecz osób poszkodowanych przez środowisko lub kataklizm, w tym szczególnie dzieci, pomocy materialnej oraz udzielanie im wsparcia duchowego;
14) Krzewienie trzeźwego sposobu życia wśród dzieci i młodzieży ;
15) Wspieranie grup abstynenckich;
16) Podejmowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
17) Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu w zakresie usług opiekuńczych, w tym także specjalistycznych;
18) Wspieranie czytelnictwa poprzez prowadzenie biblioteki oraz organizowanie spotkań i konkursów czytelniczych.

§7


W realizacji swoich celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej (honorowej) pracy członków.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8


Członek SPP może być członkiem:
1. zwyczajnym,
2. honorowym,
3. wspierającym,

§ 9


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie został pozbawiony praw obywatelskich.

§ 10


Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) Brania udziału w Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebraniach członków osobiście lub poprzez pełnomocnika, któremu umocowania członek udziela na piśmie także w zakresie wykonywania biernego i czynnego prawa wyborczego;
2) Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
3) Udziału w inicjatywach, imprezach, komisjach i zespołach pracujących na rzecz środowiska parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie;
4) Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
5) Uzyskania pomocy rzeczowej, organizacyjnej i finansowej od Stowarzyszenia w pracach realizowanych zgodnie z postanowieniami Statutu, a w szczególności w zakresie prowadzenia działań na rzecz środowiska parafii;
6) Uzyskania pomocy władz Stowarzyszenia w zakresie nawiązania utrzymywaniu kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą.

§ 12


Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
2) Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.
3) Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 13


Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
2) Skreślenia przez Zarząd z powodu niewywiązywania się przez członka ze świadczenia podjętych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia;
3) Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków albo społeczności parafii, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw publicznych;
4) Śmierci Członka;
5) Od skreślenia lub wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia służy członkowi prawo odwołania się na piśmie w terminie 2 tygodni licząc od otrzymania przez członka decyzji Zarządu wykreślającej lub wykluczającej go ze Stowarzyszenia do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 14


1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska parafii na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi otrzymują dyplomy członkowskie oraz są wpisywani do Księgi Członków honorowych, którą prowadzi Zarząd Stowarzyszenia;
2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członkowskich poza czynnym i biernym prawem wyborczym;
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich;
4. Członek honorowy jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków, na Uroczystości i imprezy organizowane przez Stowarzyszenie oraz ma prawo występować do władz stowarzyszenia z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi jego działalności;
5. Członek Honorowy jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii ?Poczekajka?.

§ 15


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, zainteresowana działalnością statutową SPP ?Poczekajka?, która zadeklaruje składkę członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji;
2. Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
3. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela;
4. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 16


Do obowiązków członków wspierających należy:
1) Aktywne udzielanie się w działalności Stowarzyszenia prowadzonej na rzecz środowiska;
2) Opłacanie składek członkowskich;
3) Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17


Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2) Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu niewypełniania obowiązków członkowskich;
3) Od skreślenia przez Zarząd z listy członków wspierających służy tym członkom prawo odwołania się na piśmie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 2 tygodni licząc od dnia otrzymania decyzji Zarządu.

§ 18


Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 19


Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? może należeć do innych organizacji, w tym także międzynarodowych, jeżeli ich cele i działalność są zbieżne z celami działalności Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii ?Poczekajka?

§ 20


Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21


1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
3. Członek Stowarzyszenia może być wybrany do jego władz tylko przez trzy następujące po sobie kadencje.
4. W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji ? organom przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pełniących swoje funkcje z wyboru.

§ 22


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania ? w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych ? w drugim terminie.
4. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy wybrany przez to Zebranie w głosowaniu jawnym członek Stowarzyszenia niebędący członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej na 14 dni przed zebraniem.
6. Zarząd zwołuje sprawozdawcze Walne Zebranie Członków raz w roku, a wyborcze Walne Zebranie Członków raz na dwa lata.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków uchwali tajne głosowanie w konkretnej sprawie.
8. Głosowania w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia i udzielenia im absolutorium lub odwołania członków tych władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 23


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) Wybór Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;
5) Zatwierdzenie regulaminów: obrad Walnego Zebrania Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
7) Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń;
8) Zatwierdzenie preliminarza wydatków Stowarzyszenia;
9) Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych w przypadku ich skreślenia lub wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia oraz odwołań członków wspierających od decyzji Zarządu skreślającej ich z list członków wspierających;
10) Podejmowanie uchwał o dokonanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
11) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii ?Poczekajka?;
12) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

§ 24


1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z prawem do głosowania członkowie zwyczajni i członkowie honorowi, z tym że członkom honorowym nie przysługuje i czynne, i bierne prawo wyborcze.
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 25


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 ogółu członków uprawionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winien zwołać Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26


Zarząd jest jego najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 27


W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz i 2 Członków wybranych w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków, z tym że wybór Prezesa dokonywany jest w odrębnym głosowaniu od wyboru pozostałych członków zarządu..

§ 28


Do kompetencji Zarządu należy:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Do ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest wspólne działanie co najmniej 2 członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes;
2) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków;
3) Przygotowanie okresowych planów działalności organizacyjnej i merytorycznej, a także preliminarza wydatków oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania;
4) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu;
5) Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających ;
6) Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
7) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
8) Opracowywanie planów i programów działania;
9) Powoływanie redakcji czasopisma parafii ?Zwiastun?;
10) Powoływanie komitetów organizacyjnych imprez i innych przedsięwzięć w miarę potrzeb.
11) Powoływanie stałych lub doraźnych zespołów pracy programowej lub organizacyjnej;

§ 29


Zarząd na swym pierwszym zebraniu w nowej kadencji wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 30


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania, Prezesa lub Wiceprezesa.
3. W posiedzeniach Zarządu bierze udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 31


Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym także jego działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 32


Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, spośród których Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza.

§ 33


1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień na piśmie.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

V. Ustalenia organizacyjne.

§ 34


1. W miarę potrzeb w strukturze Stowarzyszenia mogą być powoływane przez Walne Zebranie Członków lub Zarząd komisje i zespoły problemowe.
2. Komisjom i powołanym zespołom Zarząd nada regulamin organizacyjny.

VI. Majątek i fundusze Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii ?Poczekajka?

§ 35


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej i działalności gospodarczej, może także pochodzić z przyznanych na działalność statutową Stowarzyszenia dotacji i funduszy, w tym także z Unii Europejskiej i innych organizacji światowych.
2. Członkowie Stowarzyszenia, którzy przekażą na jego rzecz 1% należnego podatku dochodowego, zwolnieni są z obowiązku wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia składek za dany rok rozliczeniowy.

§ 37


Stowarzyszenie może otrzymać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 38


Do ważności decyzji i oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych o wartości ponad 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii ?Poczekajka?

§ 39


Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
1) Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i jego likwidacji podejmie zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania;
2) Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego ostatniego Zarządu;
3) Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale likwidacyjnej Walnego Zebrania Członków.

VIII. Przepisy końcowe

§ 40


Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka? może być organizacją pożytku publicznego, stosownie do zapisów art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami), działającą w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 przywołanej ustawy i spełnia łącznie następujące wymagania:
1) Prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności w zakresie integracji środowiska;
2) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane dochody przeznaczy tylko na działalność statutową;
3) Posiada kolegialny organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jego członkowie:
a) nie są członkami organu zarządzającego, ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrot kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określono w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z późniejszymi zmianami).
4) Niniejszy Statut zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów (bądź pracowników) oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów (bądź pracowników) oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz ich członków, członków organów (bądź pracowników) oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą ich członkowie, członkowie organów (bądź pracownicy) oraz ich osoby bliskie.