Konferencje przedmałżeńskie w naszej parafii

 

1

 

KIM  JEST  DLA  MNIE  JEZUS  CHRYSTUS !

 

13. 01. 2018

 

2

 

MIŁOŚĆ  W  MAŁŻEŃSTWIE

(drogi i bezdroża miłości)

  

20. 01. 2018

 

 

3

 

  

POWOŁANIE  DO  SPOŁECZNOŚCI  WIERZĄCYCH,  KOŚCIÓŁ – TO  MY

 

 

27. 01. 2018

 

4

 

TWORZENIE  I  TRWAŁOŚĆ  WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ

 

03. 02. 2018

 

5

 

BÓG  CHCE  NAS  ZBAWIĆ  W  KOŚCIELE

 

 

10. 02. 2018

  

6

 

KSZTAŁTOWANIE  ŻYCIA  RODZINNEGO

(życie religijne, organizacja, tradycje, obyczaje) 

 

 

17. 02. 2018

 

7

 

MAŁŻEŃSTWO  SAKRAMENTEM 

(w tym liturgia)

 

24. 02. 2018

  

8

 

ODPOWIEDZIALNE  RODZICIELSTWO

? REGULACJA  POCZĘĆ

 

 

03. 03. 2018

 

9

 

CO  TO  ZNACZY  WIERZĘ?

(co to znaczy być chrześcijaninem?)

 

 

10. 03. 2018

  

 

 

 

10

 

DZIECI  I  TWORZENIE  ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

 

17. 03. 2018

 

 

Od  09.12.2017  do  06.01.2018  konferencji nie będzie

 

Zapowiedzi przygotowujących się do sakramentu małżeństwa

 DO SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Tomasz GRONKOWSKI, kawaler, zam. w Lublinie, ul. Romanowskiego, parafia tutejsza.

Izabela ANNAGALANEK, panna, zam. w Łomży,  ul. Krucza, parafia NMP Częstochowskiej.

                               27 VIII i 03 IX

Dorota Anna MIROSŁAW, panna, zam. w Lublinie, ul. Borelowskigo, parafia tutejsza.

Łukasz Józef CEGLARZ, kawaler,  zam. w Rzeszowie, ul. Basisty zna,  parafia Narodzenia NMP. 

                                   27 VIII i 03 IX

Mateusz RAKOCZY, kawaler, zamieszkały Lublin, ul. Molickiego, parafia tutejsza.

Dorota Karolina PARKA, panna, zamieszkała Pilaszowice Pierwsze, parafia św. Piotra i Pawła w Częstoborowicach.

13 VIII i 20 VIII

_______________________________________________________________

Yuliya LIPNITSKAYA, panna zam. w Lublinie, ul. Zana, parafia tutejsza

Mateusz GÓŹDŻ, kawaler, zam. w Kraśniku, ul. Sikorskiego, parafia Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku

13 VIII i 20 VIII

_______________________________________________________________

Paweł Sławomir RABAS, kawaler, zam. w Lublinie, ul. Romanowskiego, parafia tutejsza

Joanna Bernadetta SOKÓŁ, rozwiedziona, zam. w Lublinie, ul. Powstania Styczniowego, parafia tutejsza

13 VIII i 20 VIII

_______________________________________________________________

Aleksander ARAŻNY, kawaler, zam. w Lublinie, ul. Krasińskiego, parafia tutejsza

Karolina Renata SADOWNIK, panna, zam. w Lublinie, ul. Krasińskiego, parafia tutejsza

19 XI  i  26 XI  2017 r.

—————————————————————————————————————————

 Katarzyna Natalia LATAŁA, panna, zam. w Lublinie, ul. Ułanów, parafia tutejsza

Kamil Mateusz BUREK, kawaler, zam. w Markuszowie, ul. Krańcowa, parafia św. Józefa

3 XII  i  10 XII  2017 r.

—————————————————————————————————————-

OSOBY TE POLECAMY MODLITWIE A GDYBY BYŁY MIĘDZY NIMI JAKIEŚ PRZESZKODY PROSIMY ZGŁOSIĆ JE W KANCELARII PARAFIALNEJ.

Oprawa muzyczna Mszy św. ślubnych – zasady

WEJŚCIE:

 Liturgię Sakramentu Małżeństwa rozpoczyna śpiew właściwie dobranej pieśni.

 Utwór muzyczny możne poprzedzać  wyżej wymieniony śpiew.

 PSALM I ALLELUJA:

 Może wykonać kantor ? solista po wcześniejszym uzgodnieniu z organistą.

 PRZYGOTOWANIE DARÓW:

 Procesji z darami towarzyszy śpiew przy składaniu darów.

 KOMUNIA:

 Gdy kapłan i wierni przyjmują Sakrament, śpiewa się pieśń na Komunię.

 Śpiewać można albo antyfonę z Graduału rzymskiego z psalmem lub bez psalmu, albo antyfonę z psalmem z Graduału zwykłego, albo inną odpowiednią pieśń, zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu.

 Gdy się zakończy rozdzielenie Komunii można wykonać stosowny utwór muzyczny
o charakterze religijnym.

 ZAKOŃCZENIE:

 Po zakończonym obrzędzie Pozdrowienia, Błogosławieństwa i Rozesłania można wykonać stosowny utwór muzyczny.

 Muzyka w czasie sprawowania czynności liturgicznych winna być wykonywana „na żywo”, dlatego nie wolno zastępować śpiewu zgromadzonych lub gry na instrumentach muzyką odtwarzaną za pomocą odtwarzaczy.

 Wolno wykonywać wyłącznie utwory sakralne.

 Pełny tekst dokumentów Kościoła dostępny pod adresem:

  http://liturgia.wiara.pl/files/old/liturgia.wiara.pl/elementy/musicam_sacram.pdf

 http://www.oaza.pl/polski/diakonie/liturgiczna/muzlit.pdf

 

Informacja o procesie dotyczącym nieważności małżeństwa kanonicznego

Przyczyny nieważności  

Są trzy grupy okoliczności, które mogą mieć wpływ na to, czy małżeństwo było ważnie zawarte. Jedna grupa to są przeszkody małżeńskie. Do katalogu tych przeszkód należy np. pokrewieństwo, powinowactwo, pokrewieństwo praw­ne, czyli adopcja, różnica religii, wiek i jeszcze kilka innych. Druga grupa okoliczności to są wady oświadczenia woli, czyli defekty konsensu małżeńskiego. Najważniejszą rzeczą przy zawarciu małżeństwa jest, żeby mężczyzna i kobieta wyrazili wolę zawarcia ze sobą małżeństwa, ale niestety taka decyzja może być wadliwa. Wady decyzji o zawarciu mał­żeństwa mogą wynikać z choroby psychicznej, z niezdolności do zrealizowania obowiązków małżeńskich. Może to być związane z wprowadzeniem w błąd, oszustwem, podstępem, wykluczeżeniem jakiegoś istotnego elementu małżeństwa, np. potomstwa, nierozerwalności czy wierności. Trzecia grupa okoliczności jest związana z samą formą prawną zawarcia małżeństwa. Małżeństwo musi być zawarte przed uprawnionym duchownym i w obecności świadków. Najczęściej w naszej praktyce procesy prowadzi się z racji zaistnienia okoliczności związanych z decyzją o zawarciu małżeństwa. Decyzja ta bardzo często jest wyrażona przez osoby, które nie są w stanie wypełnić swoich zobowiązań małżeńskich, czyli nie powinny w ogóle zawierać małżeństwa. Najwięcej spraw jest z powodu niezdolności do wypełnienia obo­wiązków małżeńskich wynikających z niedojrzałości, nałogów, uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, internet).  


Wniesienie skargi  

Proces rozpoczyna się wniesieniem skargi powodowej (wniosku), która powinna zawierać nazwiska i adresy stron procesowych, wskazanie, czego i od kogo się żąda, krótkie uzasadnienie żądania oraz wskazanie materiału dowodowego. Jako załączników wymaga się: świadectwa ślubu kościelnego, dokumentów dotyczących rozwodu cywilnego (pozwu o rozwód i wyroku – o ile został orzeczony) oraz dokumentów potwierdzających faktyczne zamiesz­kanie stron. Skargę należy złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach (załączniki w jednym). Bezpłatną poradę, jak napisać skargę, można uzyskać w kancelarii Sądu. Niestety, pisma procesowe, sporządzane w różnych kancelariach świeckich, pomimo że niejednokrotnie były sowicie opłacone, często nie spełniają wymogów prawa kanonicznego.  


Proces bez rozpraw  

Po przyjęciu skargi sędzia stawia pytanie, czego będzie dotyczyło postępowanie. Zwykle ma ono formę pytania: Czy w danym wypadku można udowodnić nieważność małżeństwa stron z tytułu (przyczyny)…? Dowodami są zeznania stron i świadków, dokumenty, opinie biegłych sądowych oraz domniemania. Strona pozwana, uchylająca się od wzięcia udziału w procesie, może zostać pominięta, musi jednak być zawiadomiona o trwającym procesie. Przesłuchania odbywają się jedynie w obecności sędziego i notariusza. Nie ma w kanonicznym procesie małżeńskim ?rozprawy”, na którą byłyby wezwane jednocześnie strony i świadkowie. Zapewnia to większy komfort zeznającym, minimalizuje stres związany ze spotkaniem z osobami małżonków lub ich krewnych, z którymi niejednokrotnie procesujące się strony pozostają w konflikcie. W badaniu ważności małżeństwa bardzo często korzysta się z opinii biegłych sądowych. Są to przede wszystkim psychologowie, psychiatrzy i seksuologowie.  


Podwójny wyrok  

Po zebraniu dowodów sędzia daje możliwość stronom do zapoznania się z całością zebranego materiału i ewentualnego zgłoszenia nowych dowodów i uwag, po czym z materiałem dowodowym zapoznaje się obrońca węzła małżeńskiego. Kolejnym etapem jest wydanie wyroku. Poszczególni sędziowie zapoznają się kolejno z aktami sprawy. Następnie zbierają się na posiedzeniu, na którym wyrok zapada większością głosów. Sędzia, aby głosować za nieważnością małżeństwa, musi osiągnąć moralną pewność co do nieważności. Każda wątpliwość jest rozstrzy­gana jako głos przeciwko tezie o nieważności małżeństwa.

Wyrok za nieważnością małżeństwa podlega z urzędu apelacji w sądzie II instancji (dla Sądu Lubelskiego jest to Sąd Metropolitalny w Warszawie), mogą również zawsze apelować strony. Dopiero dwa wyroki za nieważnością czynią orzeczenie prawomocnym i dają stronom zezwolenie na zawarcie sakramentalnego małżeństwa. Może się również zda­rzyć, że nowe małżeństwo będzie mogło być zawarte jedynie za zgodą władzy kościelnej, tzn. ordynariusza lub sądu. 
 

Nie wierzcie plotkom  

W sytuacji kryzysu małżeńskiego zawsze pojawia się stres i wątpliwości. Często słyszy się również stwierdzenie, że nie warto sterać się o rozpatrzenie kwestii ważności małżeństwa w Sądzie Metropolitalnym, bo rzekomo ?Kościół żąda za taki proces fortuny” i wiele osób wybiera życie na bakier z Panem Bogiem. W rzeczywistości opłata proceso­wa, którą ponosi strona wnosząca sprawę, w Sądzie Lubelskim l instancji wynosi maksymalnie 800 zł, w II instancji – 400 zł. Czasem dodatkowe koszty wynikają z konieczności powołania biegłego (200 zł). Opłata zazwyczaj wno­szona jest w całości na początku procesu, może być zmniejszona na zaopiniowany przez proboszcza wniosek strony lub rozłożona no raty. Czas trwania procesu w Sadzie Lubelskim (w dwóch instancjach) to około półtora roku.

 

 

Pracownicy Sądu Metropolitalnego w Lublinie udzielają bezpłatnie porad prawnych w sprawach małżeńskich w kancelarii sądu, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00.


Sąd Metropolitalny w Lublinie


– Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt kościelnych) w godz. 9.30-13.30.

– Bezpłatne porady prawne w tych dniach w godz. 10.00-13.00.

-tel. 81-532-36-33; fax 81-534-61-41

-email: ofitjal@kuria.lublin.pl – Internet: http://kurio.lublin.pl/www/Sadmetropolitalny